ผลของ IBA ต่อการทาบกิ่งมะคาเดเมีย พันธุ์เชียงใหม่ 700

Main Article Content

อนันต์ ปัญญาเพิ่ม
สมคิด รัตนบุรี
อนุ สุวรรณโฉม
เหรียญชัย เกิดพงษ์

บทคัดย่อ

     ผลของ IBA ต่อการทาบกิ่งมะคาเดเมีย ทำการทดลองที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (แปลงทดลอง แม่เหียะ และขุนวาง) ในปี 2558-2561 โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 3 การทดลอง คือ 1) การศึกษา ความเข้มข้น IBA ในการทาบกิ่งมะคาเดเมียช่วงเดือนพฤษภาคม 2) การศึกษาความเข้มข้น IBA ในการทาบกิ่งมะคาเดเมียช่วงเดือนกรกฎาคม และ 3) การศึกษาความเข้มข้น IBA ในการทาบกิ่ง มะคาเดเมียช่วงเดือนพฤศจิกายน มี 5 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 8 ซํ้า ซํ้าละ 20 ต้น กรรมวิธีที่ 1 จุ่มรากของ ต้นตอด้วย นํ้าเปล่า (กรรมวิธีควบคุม) กรรมวิธีที่ 2, 3, 4 และ 5 คือจุ่มด้วย IBA ความเข้มข้น 2,000, 4,000, 6,000, และ 8,000 ppm พบว่า นํ้าหนักรากของการทาบกิ่งที่มากที่สุดอยู่ในเดือนพฤษภาคมของ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (แม่เหียะ) มีนํ้าหนักรากของการทาบกิ่งสูงที่สุด โดยการใช้ IBA ความเข้มข้น 8,000 ppm มีค่าเท่ากับ 15.68 กรัม เช่นเดียวกับเปอร์เซ็นต์การรอดตายของกิ่งทาบสูงสุด โดยการใช้ IBA ความเข้มข้น 8,000 ppm ของศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (แม่เหียะ) ในเดือนพฤศจิกายน มีค่าเท่ากับ 85.63% ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติกับ IBA ความเข้มข้น 6,000 ppm ที่มีเปอร์เซ็นต์การรอดตาย ของกิ่งทาบ คือ 79.38% ซึ่งสรุปได้ว่าการใช้ IBA ที่ความเข้มข้น 8,000 ppm และ IBA ที่ความเข้มข้น 6,000 ppm ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ดังนั้น IBA ที่ความเข้มข้น 6,000 ppm มีความเหมาะสม สำหรับการทาบกิ่งมะคาเดเมียที่สุด เนื่องจาก ทำให้มีประสิทธิภาพในการทาบกิ่งมะคาเดเมีย และมีความ คุ้มทุนที่สุด

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

จำลอง ดาวเรือง. 2544. การขยายพันธุ์มะคาเดเมีย. ใน: มะคาเดเมีย (MACADAMIA NUTS) ประจำปี 2554. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 เชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

อุทัย นพคุณวงศ์ จำรอง ดาวเรือง และฉัตรนภา ข่มอาวุธ. 2551. การขยายพันธุ์มะคาเดเมีย. ใน: มะคาเดเมีย ประจำปี 2551. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 เชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

Hort Innovation. 2018. Macadamia Strategic Investment Plan 2017-2020. Available: https://horticulture.com.au/wpcontent/uploads/2017/07/HortInnovation-SIP-Macadamia.pdf. (July 26, 2018.)

Macadamia Processing Company. 2018. 2018 Price Offer. Available: https://mpcmacs.com.au/2018-price-offer/. (July 26, 2018.)

Southern African Macadamia Grower Association. 2018. Statistics on the Southern African Macadamia Industry. Updated 14 May 2018. Available: https://samac.org.za/industrystatistics-southern-african-macadamiaindustry. (July 26, 2018.)