เผยแพร่แล้ว: 2021-04-29

ความเป็นพิษของสารสกัดหยาบจากพืชที่มีผลต่อหนอนกระทู้ผัก (Spodoptera litura Fabricius)

จักรพงษ์ สุภาวรรณ์, ดาวพระศุกร์ เอกชัยวีรกูล, ศราวดี แสนศรี, ณัฐดนัย ลิขิตตระการ

1-11

การทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขิงปลอดโรคในสภาพไร่

จิตอาภา จิจุบาล, ไว อินต๊ะแก้ว, ลัดดาวัลย์ อินทร์สังข์, สนอง จรินทร

13-23

การประเมินปาล์มนํ้ามันพันธุ์การค้าในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

ธนนต์ รุ่งนิลรัตน์, ธีรภาพ แก้วประดับ, พรเลิศ เทพบุตร, ธีรพล ฆังคมณี

25-36

การศึกษาอิทธิพลของการควั่นกิ่งต่อการเสียบยอดมะคาเดเมีย

อนันต์ ปัญญาเพิ่ม, สมคิด รัตนบุรี, อนุ สุวรรณโฉม, เหรียญชัย เกิดพงษ์

37-51

ผลของ IBA ต่อการทาบกิ่งมะคาเดเมีย พันธุ์เชียงใหม่ 700

อนันต์ ปัญญาเพิ่ม, สมคิด รัตนบุรี, อนุ สุวรรณโฉม, เหรียญชัย เกิดพงษ์

53-60

การศึกษาแนวทางการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตลำไยนอกฤดู

นพดล จรัสสัมฤทธิ์, มลธิดา ธิศาเวช, วรรณอุษา ผาคำ, บุรินทร์ พิชัยรัตน์

61-69

ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของมัลเบอร์รี่ โดยใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์ ของยีน ITS และ matK

ทัศนัย ปัญจันทร์สิงห์, กีรติ ตันเรือน, วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์, ณัฐดนัย ลิขิตตระการ, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ

71-85

ความคงตัวทางพันธุกรรมของฝรั่ง

จันทร์เพ็ญ สะระ, ฉันทนา วิชรัตน์, ธีรนุช เจริญกิจ, แสงทอง พงษ์เจริญกิต

87-97