ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่มีผลต่อคุณภาพผลมะเดื่อฝรั่ง

Main Article Content

วีรภัทร ปั้นฉาย
นพพร บุญปลอด
ดรุณี นาพรหม

บทคัดย่อ

     การศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่มีผลต่อคุณภาพผลมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์ Black genoa ณ แปลงทดลองไม้ผล สาขาไม้ผล คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยการวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) 3 ซ้ำ ประกอบด้วย 4 กรรมวิธี ได้แก่ 1) ชุดควบคุม (น้ำเปล่า) 2) ไซโตไคนิน 1-(2-chloropyridin-4-yl)-3-phenylurea (CPPU) 20 มิลลิกรัมต่อลิตร 3) บราสซิโนสเตอร์รอยด์ (Brassinosteroids) 1 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 4) ออกซิน 3,5,6-TPA (3,5,6-trichloro-2-pyridinyloxyacetic acid) Maxim® 30 มิลลิกรัมต่อลิตร ในทุกกรรมวิธีทำการพ่นสารหลังจากผลมีอายุได้ 7 สัปดาห์ และทำการวิเคราะห์คุณภาพผลหลังการเก็บเกี่ยว พบว่า บราสซิโนสเตอร์รอยด์ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ทำให้น้ำหนักผลมากที่สุดเมื่อเทียบกับชุดควบคุม โดยมีน้ำหนักผล 68.13 กรัม มีความกว้างผลเท่ากับ 52.38 มิลลิเมตร และความยาวผลเท่ากับ 56.10 มิลลิเมตร นอกจากนี้ยังมีผลให้ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ำได้ 17.12 องศาบริกซ์  ปริมาณแอนโทไซยานิน 19.46 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมน้ำหนักสด และปริมาณสารประกอบฟีนอลิก 936.26 ไมโครกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกรัมน้ำหนักสด ซึ่งมีค่าสูงที่สุดเมื่อเทียบกับทุกกรรมวิธี ส่วนการใช้ 3,5,6-TPA 30 มิลลิกรัมต่อลิตร ทำให้มีความแน่นเนื้อผลสูงที่สุดเท่ากับ 85.77 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ในขณะที่ทำให้ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ต่อปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ต่ำที่สุดเท่ากับ 123.83 อย่างไรก็ตามการพ่น CPPU, BRs และ 3,5,6-TPA ไม่มีผลต่อปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ ค่าความเป็นกรด-ด่าง และปริมาณวิตามินซี

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมวิชาการเกษตร. 2559. สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและแนวทางการใช้กับไม้ผล. สถาบันวิจัยพืชสวน, กรุงเทพฯ.

กิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, พินิจ กรินท์ธัญญกิจ และกัลยาณี สุวิทวัส. 2557. ผลของการใช้สาร GA3 และ CPPU ที่มีต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลองุ่นไม่มีเมล็ดพันธุ์ Marroo Seedless. วารสารแก่นเกษตร. 3พิเศษ(42): 69-74.

ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์. 2550. การผลิตไม้ผลเมืองหนาวขนาดเล็กในเขตร้อน. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

นพดล จรัสสัมฤทธิ์. 2555. เอกสารคำสอน วิชา พส432 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช. เชียงใหม่. มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

นลินี เจริญวรรณ์, ศิวาพร ธรรมดี และ ฉันทลักษณ์ ติยายน. 2554. ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชบางชนิดต่อการแก่ของผลมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 42พิเศษ(1): 267-270.

ภาสันต์ ศารทูลทัต, พิมพ์นิภา เพ็งช่าง, ธนากร บุญกล่ำ และกัลยาณี สุวิทวัส. 2558. ผลของ GA3 และ CPPU ต่อขนาดและคุณภาพผลสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 46(3): 161-164.

วีรภัทร ปั้นฉาย และ นพพร บุญปลอด. 2564. การเจริญและการพัฒนาของผลมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์ Black Genoa ที่ปลูกในจังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. 38(1): 1-11.

สรศักดิ์ คำตื้อ. 2558. ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อคุณภาพผลและสารต้านอนุมูลอิสระในมะเกี๋ยง. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สัมฤทธิ์ เฟื่องจันทร์. 2544. สรีรวิทยาการพัฒนาการพืช. คลังนานาวิทยา, กรุงเทพฯ.

Agustí, M., V. Almela, M. Juan, E. Primo-Millo, I. Trenor, and S. Zaragoza. 1994. Effect of 3, 5, 6-trichloro-2-pyridyl-oxyacetic acid on fruit size and yield of ‘Clausellina’mandarin (Citrus unshiu Marc.). Journal of Horticultural Science. 69(2): 219-223.

Antognozzi, E., A. Battistelli, F. Famiani, S. Moscatello, F. Stanica. and A. Tombesi. 1996. Influence of CPPU on carbohydrate accumulation and metabolism in fruits of Actinidia deliciosa (A. Chev.). Scientia Horticulturae. 65(1): 37-47.

AOAC. 1995. Official Methods of Analysis, 16th Edition. Cuniff. P. (Ed.) AOAC International, Washington, Chapter 12, 960.52. p: 7.

Asghari, M. and P. Zahedipour. 2016. 24-Epibrassinolide acts as a growthpromoting and resistance-mediating factor in strawberry plants. Journal of Plant Growth Regulation. 34: 1-8.

Asghari, M. and R. Rezaei-Rad. 2018. 24-Epibrassinolide enhanced the quality parameters and phytochemical contents of table grape. Journal of Applied Botany and Food Quality. 91: 226-231.

Balraj, R. and M. Kurdikeri. 2002. Effect of growth regulators on growth and yield of chilli (Capsicum annuum) at different pickings. Indian Journal of Horticulture. 59(1): 84-88.

Basak, A. and M. Buczek. 2009. Results on the use of 3,5,6-TPA against preharvest fruit drop in'Conference'pear. Paper presented at the XI International Symposium on Plant Bioregulators in Fruit Production. 884: 391-397.

Champa, W.H., M. Gill, B. Mahajan. and N. Arora. 2014. Pre-harvest treatments of brassinosteroids on improving quality of table grapes (Vitis vinifera L.) cv. Flame Seedles. International Journal of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine. 2(1): 96-104..

Deikman, J. and P.E. Hammer. 1995. Induction of anthocyanin accumulation by cytokinins in Arabidopsis thaliana. Plant Physiology. 108(1): 47-57.

FAO. 2020. FAOSTAT. Retrieved 20 April 2020 from http://www.fao.org/faostat/en/#data.

Ghorbani, P., S. Eshghi and H. Haghi. 2017. Effects of brassinosteroid (24-epibrassinolide) on yield and quality of grape (" Vitis vinifera" L.) 'Thompson Seedless'. Vitis: Journal of Grapevine Research. 56(3): 113-117.

Gomes, M. D., M.A. Campostrini, E. Leal, N.R. Viana, A.P. Ferraz, T.M. do, L. Nascimento Siqueira and M.A.T. Zullo. 2006. Brassinosteroid analogue effects on the yield of yellow passion fruit plants (Passiflora edulis f. flavicarpa). Scientia Horticulturae. 110(3): 235-240.

Gonzatto, M.P., G.N. Böettcher, L.A. Schneider, Â.A. Lopes, S. Júnior, J. Camargo, H.B. Petry, R.P. Oliveira and S.F. Schwarz. 2016. 3, 5, 6-trichloro-2-pyridinyloxyacetic acid as effective thinning agent for fruit of "Montenegrina" mandarin. Ciência Rural. 46(12): 2078-2083.

Halliday, K.J. 2004. Plant hormones: the interplay of brassinosteroids and auxin. Current Biology. 14(23): 1008-1010.

Heng, H.T. 2019. Figs are trending in southeast Asia. [online] Retrieved from https://www.mintel.com/blog/food-market-news/figs-are-trending-in-southeast-asia (11 August 2020).

Hertog, M., P.M. Sweetnam, A.M. Fehily, P.C. Elwood and D. Kromhout. 1997. Antioxidant flavonols and ischemic heart disease in a Welsh population of men: the Caerphilly Study. The American Journal of Clinical Nutrition. 65(5): 1489-1494.

Kim, J., Y. Takami, T. Mizugami, K. Beppu, T. Fukuda and I. Kataoka. 2006. CPPU application on size and quality of hardy kiwifruit. Scientia Horticulturae. 110(2): 219-222.

Kulkarni, S., S. Patil and S. Magar. 2017. Effect of plant growth regulators on yield and quality of mango (Mangifera indica L.) cv. Kesha. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry. 6(5): 2309-2313.

Li, H., J. Wang. Y. Chen and R. Li. 2013. Effects of brassinolide on fruit growth and quality of pitaya. Journal of Southern Agriculture. 44(7): 1150-1153.

Luan, L.Y., Z.W. Zhang, Z.M. Xi, S.S. Huo and L.N. Ma. 2013. Brassinosteroids regulate anthocyanin biosynthesis in the ripening of grape berries. South African Journal of Enology and Viticulture. 34(2): 196-203.

Macheix, J.J., A. Fleuriet and J, Billot. 1990. Fruit Phenolics. CRC Press. Boca Raton. Florida, USA.

Mohammadrezakhani, S., Z. Pakkish and S. Rafeii. 2016. Role of brassinosteroid on qualitative characteristics improvement of strawberry fruit cv. Paros. Journal of Horticulture Science. 30(2): 316-326.

Qi, T., S. Song, Q. Ren, D. Wu, H. Huang, Y. Chen and D. Xie. 2011. The Jasmonate-ZIM-domain proteins interact with the WD-Repeat/bHLH/MYB complexes to regulate Jasmonate-mediated anthocyanin accumulation and trichome initiation in Arabidopsis thaliana. The Plant Cell. 23(5): 1795-1814.

Roghabadi, M.A. and Z. Pakkish. 2014. Role of brassinosteroid on yield, fruit quality and postharvest storage of ‘Tak Danehe Mashhad’sweet cherry (Prunus avium L.). Agricultural Communications. 2(4): 49-56.

Sasse, J. M. 1990. Brassinolide-induced elongation and auxin. Physiologia Plantarum. 80(3): 401-408.

Shan, X., Y. Zhang, W. Peng, Z. Wang and D. Xie. 2009. Molecular mechanism for jasmonate-induction of anthocyanin accumulation in Arabidopsis. Journal of Experimental Botany. 60(13): 3849-3860.

Stern, R.A., M. Flaishman, S. Applebaum, and R. Ben-Arie. 2007. Effect of synthetic auxins on fruit development of ‘Bing’cherry (Prunus avium L.). Scientia Horticulturae. 114(4): 275-280.

Thapliyal, V.S., P. Rai and L. Bora. 2016. Influence of pre-harvest application of gibberellin and brassinosteroid on fruit growth and quality characteristics of pear (Pyrus pyrifolia (Burm.) Nakai) cv. Gola. Journal of Applied and Natural Science. 8(4): 2305-2310.

Winkel-Shirley, B. 2002. Biosynthesis of flavonoids and effects of stress. Current Opinion in Plant Biology. 5(3): 218-223.

Yuan, L.B., Z.H. Peng, T.T. Zhi, Z. Zho, Y. Liu, Q. Zhu and C.M. Ren. 2015. Brassinosteroid enhances cytokinin-induced anthocyanin biosynthesis in Arabidopsis seedlings. Biologia Plantarum. 59(1): 99-105.