เผยแพร่แล้ว: 2021-12-26

ผลของการพอกเมล็ดด้วยชนิดวัสดุพอกที่แตกต่างกันต่อลักษณะทางกายภาพและคุณภาพเมล็ดพันธุ์แครอท

จักรพงษ์ กางโสภา, เพชรรัตน์ จี้เพชร, อรัญญา สิงโสภา, นรารัตน์ ทาวงศ์, สุรีมาศ จันต๊ะอินทร์

1-13

การศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตข้าวไร่ที่ปลูกในพื้นที่ไร่เลื่อนลอยที่ต่างกัน ในตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

วิชญ์ภาส สังพาลี, ยุทธนันท์ พฤกษาพราว, ณัฐดนัย เรืองมาลัย, วัฒนา แสงคำ, สุธีระ เหิมฮึก

15-26

การพึ่งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารในจังหวัดสิงห์บุรี

อรณิชา ฮวบหิน, รุจ ศิริสัญลักษณ์, บุศรา ลิ้มนิรันด์กุล, พรสิริ สืบพงษ์สังข์

43-56

ความต้องการการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่

อาจรีย์ วันเมือง, วรทัศน์ อินทรัคคัมพร, ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล, แสงทิวา สุริยงค์

57-66

การยอมรับเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ธนภูมิ เวียตตัน, นคเรศ รังควัต, พุฒิสรรค์ เครือคำ, สายสกุล ฟองมูล

81-92

ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้จุลินทรีย์ในการกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่

ศุภกิจ สิทธิวงค์, ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล, วรทัศน์ อินทรัคคัมพร, พัชรินทร์ ครุฑเมือง

93-104

การปฏิบัติตามระบบมาตรฐานเกษตรที่ดีและเหมาะสมของเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

กาญจน์กนก วิหาละ, พุฒิสรรค์ เครือคำ, สายสกุล ฟองมูล, อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ

105-116

ผลของ IBA ต่อการเกิดรากของหน่ออินทผลัม

สุมิตร วิลัยพร, ศิริลักษณ์ อินทะวงศ์, จารุฉัตร เขนยทิพย์

117-126