การปฏิบัติตามระบบมาตรฐานเกษตรที่ดีและเหมาะสมของเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

กาญจน์กนก วิหาละ
พุฒิสรรค์ เครือคำ
สายสกุล ฟองมูล
อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ

บทคัดย่อ

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน การปฏิบัติการผลิตมะม่วงในระบบมาตรฐานเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติการผลิตมะม่วง GAP ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ศึกษาในเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง GAP ในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 195 คน ด้วยวิธีการสุ่มอย่างแบบง่าย  เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์พหุถดถอยด้วยวิธี Enter
     ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (66.70 %) อายุเฉลี่ย 56.93 ปี จบชั้นประถมศึกษา รายได้ทั้งหมดและจากการผลิตมะม่วงเฉลี่ย 510,076.29 และ 379,835.90 บาท/ปี มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3.97 คน แรงงานเฉลี่ย 3.01 คน หนี้สินในครัวเรือนเฉลี่ย 13,661.54 บาท มีพื้นที่ปลูกมะม่วงเฉลี่ย 7.44 ไร่ ได้รับข้อมูลข่าวสารด้าน GAP เฉลี่ย 2.78 ครั้ง/เดือน มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงเฉลี่ย 1.92 และ 1.90 ครั้ง/ปี เกษตรกรส่วนใหญ่เข้ารับการอบรม GAP เฉลี่ย 1.37 ครั้ง/ปี และมีประสบการณ์ในการผลิตมะม่วง GAP เฉลี่ย 7.48 ปี โดยเกษตรกรมีความรู้ในการผลิตมะม่วง GAP ในระดับมาก ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตมะม่วง GAP ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา จำนวนสมาชิกในครัวเรือน และความรู้ในการผลิตมะม่วง GAP สำหรับปัญหาในการปฏิบัติการผลิตมะม่วง GAP ของเกษตรกร พบว่า มีข้อกำหนดที่เคร่งครัดในการใช้วัตถุอันตรายเข้มข้นทางการเกษตร และในช่วงการแพร่เชื้อโควิด-19 ทำให้การติดต่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและการตรวจสุขภาพค่อนข้างลำบาก เกษตรกรมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการจัดทำข้อกำหนดมาตรฐานที่ปฏิบัติง่ายโดยเฉพาะการบันทึกข้อมูล และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในด้านราคา และจัดอบรมการผลิตมะม่วง GAP อย่างต่อเนื่อง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. 2546. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546. โรงพิมพ์เทพเพ็ญวานิสย์, กรุงเทพฯ.

กังสดาล กนกหงส์ นฤเบศร์ รัตนวัน และปภพ จี้รัตน์. 2561. การยอมรับวิธีการปลูกพืชภายใต้ มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) ของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 36(1): 75-84.

ดนุวัศ สาคริก และปนันดา จันทร์สุกร. 2561. ผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม สถาบัน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อรายได้และรายจ่ายในภาคการเกษตรของเกษตรกร ไทย. วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ 16(2): 57-85.

ธวัชชัย รัตน์ชเลศ. 2561. สถานการณ์มะม่วงภาคเหนือตอนบนปีการผลิต 2561/62จะเป็นฉันใด. แหล่งที่มา https://www.carsr.agri.cmu.ac.th/?p=2751 (5 ตุลาคม 2564).

สุจิกา ฉิมอ่อง. 2557. เจตคติของเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ที่มีต่อมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม และการผลิตแบบมีสัญญาซื้อขายในอ้าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วารสาร Veridian E-Journal Silpakorn University 7(1): 561-585.

สุพัฒตรา คณานิตย์ ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล และชัยชาญ วงษ์สามัญ. 2560. ความต้องการของ เกษตรกรต่อการได้รับการพัฒนาการเกษตรจากองค์การบริหารส่วนตำบลหว้าทอง อำเภอภู เวียง จังหวัดขอนแก่น. วารสารแก่นเกษตร 45(ฉบับพิเศษ1): 1515-1521.

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม. 2563. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี. ศูนย์ข้อมูลความรู้อาเซียน แหล่งข้อมูล https://alro.go.th/asean_data/ewt_dl_link.php?nid=232&filename=index (10 กรกฎาคม 2563)

สำนักงานข่าวกรมประชาสัมพันธ์. 2561. อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ผลิตมะม่วงคุณภาพ เล็งเพิ่มโอกาสในตลาดโลก. แหล่งข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TNEVN6107040010006 (25 ตุลาคม 2564)

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. 2558. มาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ. 5-2558). สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, กรุงเทพฯ.

มนัญชยา เรืองวงศ์โรจน์. 2558. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ของเกษตรกรผู้ผลิตพืช เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 14(2): 18-25.

เมดไทย. 2560. มะม่วง. แหล่งข้อมูล https://medthai.com/มะม่วง/ (12 มิถุนายน 2563).

เรืองไร อินซากองและวรทัศน์ อินทรัคคัมพร. 2559. ความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติตนของเกษตรกร เกี่ยวกับภัยพิบัติทางการเกษตรในตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต 4(1): 98-108.

Posttoday. 2561. เกษตรไทยระวัง! เอลนีโญแผลงฤทธิ์ทำมะม่วงปินส์ล้นตลาด. แหล่งข้อมูล https://www.posttoday.com/world/591241 (15 ตุลาคม 2564)

Torzkrub. 2018. แง้มดู ยุทธศาสตร์ “การค้าผลไม้ครบวงจร” ของรัฐบาลลุงตู่…จะทำไรบ้าง ?. เกษตรก้าวไกล. แหล่งข้อมูล https://www.kasetkaoklai.com/home/2018/02/การค้าผลไม้ครบวงจร/ (15 กรกฎาคม 2563).

Yamane, T. 1973. Statistics: An Introductory Analys. 3rd. New York: Harper and Row Publication.