การใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จากโรงงานผลิตเอทานอลต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

Main Article Content

ศิรประภา แก้วเรือง
ชัยสิทธิ์ ทองจู
ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย
ทศพล พรพรหม

บทคัดย่อ

     ศึกษาการใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จากโรงงานผลิตเอทานอลต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และ องค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ลูกผสมซีดส์เทค 188 ที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อค (RCBD) จำนวน 3 ซ้ำ ประกอบด้วย 8 ตำรับทดลอง ผลการศึกษาพบว่า การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับนํ้ากากส่าอัตรา 20 ลบ.ม./ไร่ และนํ้าที่ผ่าน การบำบัดอัตรา 20 ลบ.ม./ไร่ (T8: CFDOA+SWL20m3+WT20 m3) มีผลให้ความสูงต้น นํ้าหนักฝักทั้งเปลือก นํ้าหนักเมล็ด และปริมาณโปรตีนในเมล็ดของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากที่สุด ไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยตามค่า วิเคราะห์ดินร่วมกับนํ้ากากส่าอัตรา 10 ลบ.ม./ไร่ และนํ้าที่ผ่านการบำบัดอัตรา 10 ลบ.ม./ไร่ (T7: CFDOA+SWL10 m3+WT10 m3) และการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับนํ้ากากส่าอัตรา 20 ลบ.ม./ไร่ (T3: CFDOA+SWL20 m3) ขณะที่ CFDOA+SWL20 m3+WT20 m3 (T8) มีผลให้นํ้าหนักฝักปอกเปลือก และปริมาณ ไนโตรเจนในเมล็ดของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากที่สุด ไม่แตกต่างกับ CFDOA+SWL10 m3+WT10 m3 (T7), CFDOA+SWL20 m3 (T3) การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับนํ้าที่ผ่านการบำบัดอัตรา 40 ลบ.ม./ไร่ (T6: CFDOA+WT40 m3) และการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับนํ้าที่ผ่านการบำบัดอัตรา 20 ลบ.ม./ไร่ (T5: CFDOA+WT20 m3)

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมวิชาการเกษตร. 2553. คำแนะนำการใช้ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2559. ประกาศกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ พ.ศ. 2559. แหล่งข้อมูล: ttp://legal.dld.go.th/web2012/news/P15/133242201025593.PDF (7 พฤษภาคม 2563).

คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา. 2558. คู่มือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางดิน ระบบโสตทัศนูปกรณ์. คณะเกษตรกำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, นครปฐม.

จันจิรา แสงสีเหลือง ชัยสิทธิ์ ทองจู จุฑามาศ ร่มแก้ว และเกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์. 2552. ผลของวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน, น.19-28. การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6 สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ. นครปฐม.

ชัยวัฒน์ วงษ์ไร ชัยสิทธิ์ ทองจู สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ ชาลินี คงสุด ธีรยุทธ คลํ้าชื่น ปิยพงศ์ เขตปิยรัตน์ ธนศมณท์ กุลการัณย์เลิศ อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ และศิริสุดา บุตรเพชร. 2558. ผลของกากตะกอนยีสต์จากโรงงานเอทานอลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์แปซิฟิค 999, การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 4 “ธรรมชาติของดินและความจริงของปุ๋ยเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน”. สงขลา. น.188-195.

ทัศนีย์ อัตตะนันท์ และจงรักษ์ จันทร์เจริญสุข. 2542. แบบฝึกหัดและคู่มือปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและพืช. ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

ธนศมณท์ กุลการัณย์เลิศ ชัยสิทธิ์ ทองจู จุฑามาศ ร่มแก้ว และธวัชชัย อินทร์บุญช่วย. 2561. การใช้ประโยชน์ผลพลอยได้โรงงานผงชูรส (อามิ-อามิ) และขี้เถ้าลอยต่อผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 36(1): 40-49.

ยงยุทธ โอสถสภา. 2558. ธาตุอาหารพืช. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

ปริศนะ จันทร์ลา ประดิพัทธ์ บำรุงศรี และอภิสิทธิ์ คล้ายนิล. 2561. สรุปการศึกษาดูงาน ณ โรงงานเอทานอล มิตรผล ไบโอฟูเอล (ด่านช้าง). ปราจีนบุรี.

รุจิกร ศรีแม้นม่วง ชัยสิทธิ์ ทองจู ศุภชัย อำคา ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย ชาลินี คงสุด และ ธีรยุทธ คลํ้าชื่น. 2563. การใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จากโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อเพิ่มผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์. แก่นเกษตร 48(2): 293-304.

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา. 2561. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์. แหล่งข้อมูล: https://www.opsmoac.go.th/n a k h o n r a t c h a s i m a - d w l - fi l e s -402791791882 (30 มีนาคม 2564.)

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2562. สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2560-2562. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ.

Soil Survey Staff. 2003. Key to Soil Taxonomy: Ninth Edition. United States Department of Agriculture, Natural Resources Conservation Service, Washington, D.C.