เผยแพร่แล้ว: 2022-12-29

การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติของเกษตรกร ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ลาวัณย์ อุ่นจัน, สายสกุล ฟองมูล, นคเรศ รังควัต, พุฒิสรรค์ เครือคำ

108-117

ผลของสภาวะการอบต่อองค์ประกอบทางพฤกษเคมี ปริมาณ สารประกอบฟีนอลิกรวม และคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระในจิงจูฉ่าย

ภาวิณี อารีศรีสม, ธัชชพร พึ่งทัศน์, วีณา นิลวงศ์, กอบลาภ อารีศรีสม, นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์

118-131