การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติของเกษตรกร ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

ลาวัณย์ อุ่นจัน
สายสกุล ฟองมูล
นคเรศ รังควัต
พุฒิสรรค์ เครือคำ

บทคัดย่อ

     การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม 2) ศึกษาการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติของเกษตรกร 3) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติของเกษตรกร และ 4) ศึกษาปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติของเกษตรกรตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างคือเกษตรกร จำนวน 199 คน ที่อาศัยอยู่ในตำบลช่างเคิ่ง ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพรรณนาและการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จบการศึกษาระดับประถมศึกษา และอยู่ในชุมชนโดยเฉลี่ย 48 ปี โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพร้อม รับมือภัยพิบัติในระดับปานกลาง การอบรม/ศึกษาดูงาน มีผลทางบวกต่อการเตรียมความพร้อมก่อนและระหว่างเกิดภัยพิบัติ ระยะเวลาในการอยู่อาศัยในชุมชนส่งผลต่อความพร้อมทั้งก่อน ระหว่าง และหลังเกิดภัยพิบัติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สำหรับปัญหาที่พบ ผู้ตอบแบบสอบถามบางคนจำเป็นต้องพึ่งพาตนเองหลังจากประสบภัยพิบัติ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1) หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องควรจัดอบรมรับมือภัยพิบัติ และ 2) ภาครัฐควรให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมอุตุนิยมวิทยา ศูนย์ภูมิอากาศ. 2563. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ คืออะไร ? [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://climate.tmd.go.th/content/article/9 (11 มกราคม 2564).

ชนิษฎา ชูสุข. 2558. เครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อการจัดการภัยพิบัติในคาบสมุทรสทิงพระจังหวัดสงขลา. สงขลา: รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

ปิยวดี นิลสนธิ. 2558. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว กรณีศึกษา เทศบาลตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. ระบบสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, เชียงใหม่.

สายฝน แสงหิรัญ ทองประเสริฐ และชนิษฎา ชูสุข. 2558. การจัดการภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายองค์กรชุมชน. วารสารการบริหารท้องถิ่น 8(4): 112-123.

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่. 2562. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562). เชียงใหม่: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่.

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว. 2561. แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.kohkaeo.go.th/page.php?pagename=post (20 ธันวาคม 2564).

Yamane, T. 1967. Statistics an Introductory Analysis. 2rd ed. Harper & Row, NewYork.