การศึกษาสิ่งแปลกปลอมในข้าวสารของประเทศไทย

Main Article Content

ขันทอง เพ็ชรนอก
ก่อเกียรติ ศาสตรินทร์
กนกวรรณ ตุ้นสกุล

บทคัดย่อ

     การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพข้าวสารจาก 5 ภูมิภาคของประเทศไทย จึงได้ตรวจวิเคราะห์หาสิ่งแปลกปลอมในข้าวสาร ในช่วงเดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 116 ตัวอย่าง แบ่งเป็น ข้าวขาวหอมมะลิ ข้าวกล้อง ข้าวสี และข้าวเหนียว จำนวน 34, 29, 28 และ 25 ตัวอย่าง ตามลำดับ ผลตรวจด้วยตาเปล่าพบแมลงมีชีวิตในข้าวขาวหอมมะลิ ข้าวกล้อง ข้าวสี และข้าวเหนียว จำนวน 16, 22, 15 และ 7 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 47.0, 75.9, 53.6 และ 28.0 ของตัวอย่างข้าวแต่ละชนิด และตรวจภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบชิ้นส่วนแมลงมากกว่า 225 ชิ้น ที่ทำให้ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อกำหนด Defect Action Levels (DAL) จำนวน 10 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 8.6 พบในข้าวขาวหอมมะลิ ข้าวกล้อง และข้าวเหนียว จำนวน 3, 4 และ 3 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 8.8, 13.8 และ 12.0 ของตัวอย่างข้าวแต่ละชนิด และพบว่าชนิดข้าวสารมีความสัมพันธ์กับจำนวนตัวอย่างที่พบแมลงมีชีวิต และสิ่งแปลกปลอมขนาดเล็ก น้ำหนักเบา (light filth) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยพบในข้าวกล้องมากกว่าข้าวชนิดอื่น ข้อมูลจากการศึกษาบ่งชี้ว่าผู้ผลิตควรเข้มงวดเรื่องสุขลักษณะและกรรมวิธีที่ดีในการผลิต เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดีสม่ำเสมอ เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและเพื่อการส่งออก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ใจทิพย์ อุไรชื่น. 2551. การป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูผลิตผลเกษตร. หน้า 99-110. ใน อมร ชินภูติ รังสิมา เก่งการพานิช ลักขณา ร่มเย็น และอัจฉรา เพชรโชติ (บ.ก.). การควบคุมศัตรูผลิตผลเกษตร. กรุงเทพฯ: อาร์ตควอลิไฟท์.

พรทิพย์ วิสารทานนท์ และอัจฉรา เพชรโชติ. 2551. แมลงศัตรูผลิตผลเกษตรและแมลงศัตรูธรรมชาติ. หน้า 1-31. ใน อมร ชินภูติ รังสิมา เก่งการพานิช ลักขณา ร่มเย็น และอัจฉรา เพชรโชติ (บ.ก.). การควบคุมศัตรูผลิตผลเกษตร. กรุงเทพฯ: อาร์ตควอลิไฟท์.

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. 2560a. มาตรฐานสินค้าเกษตร ข้าวหอมมะลิไทย (มกษ. 4000-2560a). แหล่งข้อมูล https://www.acfs.go.th›standard›download› (9 ธันวาคม 2564).

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. 2560b. มาตรฐานสินค้าเกษตร ข้าวหอมไทย (มกษ. 4001-2560b). แหล่งข้อมูล https://www.acfs.go.th›standard›download› (9 ธันวาคม 2564).

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. 2560c. มาตรฐานสินค้าเกษตร ข้าว (มกษ. 4004-2560c). แหล่งข้อมูล https://www.acfs.go.th›standard›download› (9 ธันวาคม 2564).

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. 2560d. มาตรฐานสินค้าเกษตร ข้าวสีไทย (มกษ. 4006-2560d). แหล่งข้อมูล http://odric.ricethailand.go.th›images›pdf›TAS (9 ธันวาคม 2564).

Food and Drug Administration Center for Food Safety and Applied Nutrition Department of Health and Human Services. 1995. Food Defect Action Levels. USA: Washington, DC.

Food and Drug Administration. 1984. FDA Technical Bulletin Number 5 Macroanalytical Procedures Manual. USA: Washington, DC.

Gentry J.H., and K.L., Harris. 1991. Microanalytical entomology for sanitation control. Florida: LithoGraphics Altamonte Springs.

Thai Industrial and Standards Institute. 2011. International Organization for Standardization 7301: Rice Specification. Third edition 2011-03-01.

Whitlock, L.L. 2019. Official Method of Analysis of AOAC International, 21th ed. AOAC International, Maryland.