เผยแพร่แล้ว: 2023-08-28

ผลของอุณหภูมิ ต่อ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในชาใบหม่อน และการผลิตชาใบหม่อนผง

มาดีนา น้อยทับทิม, วรรษมน วัฑฒนายน, สิรินาถ ชูประจง, ตัซนีม สมวงค์, วุฒิชัย ศรีช่วย

1-9

การศึกษาสิ่งแปลกปลอมในข้าวสารของประเทศไทย

ขันทอง เพ็ชรนอก, ก่อเกียรติ ศาสตรินทร์, กนกวรรณ ตุ้นสกุล

39-45

การประเมินความสัมพันธ์ขององค์ประกอบและคุณภาพผลผลิตของหม่อนผลพันธุ์ผสมเปิด

วัฒวาทิตย์ ไชยแสนท้าว, ชลธิรา แสงศิริ, เนตรนภา อินสลุด, ธนพร ขจรผล

56-66

อิทธิพลของน้ำหมักชีวภาพต่อการปลดปล่อยธาตุอาหารพืชจากฟางข้าว

ชนากานต์ แย้มฎีกา, ผานิตย์ นาขยัน, สาวิกา กอนแสง, ภาวิณี อารีศรีสม, วีณา นิลวงศ์

67-78

โมเดลการส่งเสริมการปลูกผักในเมืองเพื่อสุขภาวะของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร

เสาวรัจ นิลเนตร, บำเพ็ญ เขียวหวาน, เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ, ทิพวรรณ ลิมังกูร

114-124