ผลของปริมาณธาตุไนโตรเจนต่อผลผลิตและปริมาณสารพฤกษเคมีในฟ้าทะลายโจรที่ปลูกในดินทราย

Main Article Content

ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ

บทคัดย่อ

     ไนโตรเจนมีบทบาทความสำคัญต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิตในพืชเศรษฐกิจทั่วไป แต่ในพืชสมุนไพรเช่นฟ้าทะลายโจรยังไม่มีงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นปริมาณไนโตรเจนที่เหมาะสมต่อการปลูกฟ้าทะลายโจร งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบผลของปริมาณธาตุไนโตรเจนต่อผลผลิตและสารพฤกษเคมีในฟ้าทะลายโจรที่ปลูกในดินเนื้อทราย วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 5 ซ้ำ 5 ตำรับการทดลอง แต่ละตำรับการทดลองได้รับปริมาณธาตุอาหาร N-P2O5-K2O (กิโลกรัมต่อไร่ต่อรอบปลูก) จากปุ๋ยเคมีแตกต่างกันดังนี้ T1: 30-30-30 (ธาตุอาหารแนะนำ), T2: 30-0-30 T3: 15-0-30 T4: 7.5-0-30 และ T5: 0-0-30 โดยแบ่งใส่ปุ๋ย 3 ครั้ง ที่ 5 21 และ 41 วันหลังย้ายกล้า วิเคราะห์ผลผลิตเมื่อเก็บเกี่ยวที่อายุ 113 วัน ได้แก่ มวลสดและมวลแห้งของรากและส่วนเหนือดิน ความยาวราก ความยาวลำต้น สัดส่วนมวลของรากต่อลำต้น ปริมาณคลอโรฟิลล์ทั้งหมด ปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ธาตุไนโตรเจนและโพแทสเซียมในใบและลำต้นของฟ้าทะลายโจร ผลการทดลองพบว่า T3 ให้มวลสดและมวลแห้งในส่วนเหนือดินและรากสูงที่สุดและมีนัยสำคัญทางสถิติ สำหรับ T1 และ T2 ซึ่งได้รับปริมาณไนโตรเจนตามคำแนะนำ ให้ความยาวราก และสัดส่วนมวลของรากต่อส่วนเหนือดินน้อยที่สุด ทั้งนี้ปริมาณไนโตรเจนในใบพืชและคลอโรฟิลล์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปริมาณไนโตรเจนที่กำหนดในตำรับการทดลองซึ่งมีค่า r = 0.73 สำหรับปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ซึ่งเป็นอนุมูลอิสระ พบว่าไม่มีความแตกต่างการทางสถิติ แสดงถึงความเครียดของพืชใกล้เคียงกัน อีกทั้งปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ต่อต้น (ปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์คูณกับมวลแห้งส่วนเหนือดิน) มีค่าสูงที่สุดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติใน T3 แสดงให้เห็นว่าการลดไนโตรเจนในระดับที่เหมาะสมสามารถเพิ่มสารพฤกษเคมีโดยไม่มีผลกระทบต่อผลผลิตในการปลูกฟ้าทะลายโจร

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. 2564. ข้อควรรู้เกี่ยวกับการใช้ “สารแอนโดรกราโฟไลด์” ในผลิตภัณฑ์ “ฟ้าทะลายโจร” เพื่อ “การรักษาโควิด-19”. (พิมพ์ครั้งที่ 1). บริษัทบียอนด์ พับลิสซิ่ง จำกัด. กรุงเทพฯ. 16 หน้า.

กรมวิชาการเกษตร. 2564. คู่มือสำหรับเกษตรกร การผลิตฟ้าทะลายโจร. กรมวิชาการเกษตร.

ทัศนีย์ อัตตะนันท์ และจงรักษ์ จันทร์เจริญสุข. 2542. แบบฝึกหัดและคู่มือปฏิบัติการการวิเคราะห์ดินและพืช. ภาควิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

ธัญญกานต์ เซ้งเครือ. 2565. รายงานความก้าวหน้าโครงการทดสอบสาธิตการปลูกพืชสมุนไพรตามศักยภาพของพื้นที่สนับสนุนเป้าหมายการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

ยงยุทธ โอสถสภา. 2558. ธาตุอาหารพืช. (พิมพ์ครั้งที่ 4). สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ยงยุทธ โอสถสภา. 2559. ความเครียดของพืชและการบรรเทาความเครียด. วารสารดินและปุ๋ย 38: 47-78.

Ali, S., A. Hafeez, X. Ma, S. Atta Tung and G. Yang. 2020. Relative potassium ratio balanced the carbon-nitrogen assimilation in cotton leaf under reducing nitrogen application. Journal of Soil Science and Plant Nutrition 20: 761-774.

Allahdadi, M. and P. Farzane. 2018. Influence of different levels of nitrogen fertilizer on some phytochemical characteristics of artichoke (Cynara scolymus L.) leaves. Journal of Medicinal Plants Studies 6(1): 109-115.

Arnon, D.I. 1949. Copper enzymes in isolated chloroplasts. Polyphenoloxidase in Beta vulgaris. Plant Physiol. 24: 1-15.

Bassi, D., M. Menossi and L. Mattiello. 2018. Nitrogen supply influences photosynthesis establishment along the sugarcane leaf. Scientific Reports 8: 2327. doi:10.1038/s41598-018-20653-1.

Bojović, B. and A. Marković. 2009. Correlation between nitrogen and chlorophyll content in wheat (Triticum aestivum L.). Kragujevac J. Sci. 31: 69-74.

Borquaye, L.S., G. Darko, M.K. Laryea, E.N. Gasu, N.A.A. Amponsah and E.N.J.C.F. Appiah. 2017. Nutritional and anti-nutrient profiles of some Ghanaian spices. 3: 1348185.

Bremner, J.M. 1965. Total Nitrogen. Methods of Soil Analysis, pp. 1149-1178. In A.G. Norman (eds.), Agronomy Monographs. https://doi.org/10.2134/agronmonogr9.2.c32.

Chen, J., L. Liu, Z. Wang, Y. Zhang, H. Sun and S. Song. 2020. Nitrogen fertilization increases root growth and coordinates the root–shoot relationship in cotton. 11. doi:10.3389/fpls.2020.00880.

Cui, J., I. Pottosin, E. Lamade and G. Tcherkez. 2020. What is the role of putrescine accumulated under potassium deficiency? Plant, Cell & Environment 43: 1331-1347.

Huang, H., F. Ullah, D.-X. Zhou, M. Yi and Y. Zhao. 2019. Mechanisms of ROS regulation of plant development and stress responses. 10. doi:10.3389/fpls.2019.00800.

Kishorekumar, R., M. Bulle, A. Wany and K.J. Gupta. 2020. An Overview of Important Enzymes Involved in Nitrogen Assimilation of Plants. Methods in molecular biology (Clifton, N.J.) 2057: 1-13. doi:10.1007/978-1-4939-9790-9_1.

Ncube, B. and J. Van Staden. 2015. Tilting plant metabolism for improved metabolite biosynthesis and enhanced human benefit. Molecules (Basel, Switzerland) 20: 12698-12731. doi:10.3390/molecules200712698.

Schroder, J.L., H. Zhang, K. Girma, W.R. Raun, C.J. Penn and M.E.J.S.S.S.o.A.J. Payton. 2011. Soil acidification from long-term use of nitrogen fertilizers on winter wheat. 75: 957-964.

Shitan, N. 2016. Secondary metabolites in plants: transport and self-tolerance mechanisms. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry 80: 1283-1293. doi:10.1080/09168451.2016.1151344.

Singh, V.K., B.S. Dwivedi, S.S. Rathore, R.P. Mishra, T. Satyanarayana and K. Majumdar. 2021. Timing Potassium Applications to Synchronize with Plant Demand, pp. 363-384. In T.S. Murrell (eds.), Improving Potassium Recommendations for Agricultural Crops.

Sun, J., W. Li, C. Li, W. Chang, S. Zhang and Y. Zeng. 2020. Effect of different rates of nitrogen fertilization on crop yield, soil properties and leaf physiological attributes in banana under subtropical regions of China. 11. doi:10.3389/fpls.2020.613760.

Uysal, E. 2018. Effects of nitrogen fertilization on the chlorophyll content of apple. Fruit Science 5: 12-17.

Velikova, V., I. Yordanov and A. Edereva. 2000. Oxidative stress and some antioxidant systems in acid rain treated bean plants. Protective role of exogenous polyamines. Plant Sci. 151: 59-66.

Wongkittipong, R., L. Prat, S. Damronglerd and C. Gourdon. 2004. Solid-liquid extraction of andrographolide from plants—experimental study, kinetic reaction and model. Separation and Purification Technology 40: 147-154. doi:https://doi.org/10.1016/j.seppur.2004.02.002.

Zhang, H., H. Rong and D. Pilbeam. 2007. Signaling mechanisms underlying the morphological responses of the root system to nitrogen in Arabidopsis thaliana. Journal of experimental botany 58: 2329-2338. doi:10.1093/jxb/erm114.

Zhang, X., E.A. Davidson, D.L. Mauzerall, T.D. Searchinger, P. Dumas and Y. Shen. 2015. Managing nitrogen for sustainable development. Nature 528: 51-59. doi:10.1038/nature15743.