ผลของธาตุเหล็ก ผงถ่านกัมมันต์ และวุ้น ต่อการเกิดใบเหลือง และการเจริญเติบโตของปทุมมาลูกผสมสายพันธุ์สีม่วง (Violet) ที่เพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ

Main Article Content

ธีรนิติ พวงกฤษ
พัชรา ลาภประสานยิ่ง
เฉลิมศรี ทองพึ่งสุข
เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี

บทคัดย่อ

     การศึกษาผลของธาตุเหล็ก ผงถ่านกัมมันต์ และวุ้น ต่อการเกิดใบเหลือง และการเจริญเติบโต ของปทุมมาลูกผสมสายพันธุ์สีม่วง (Violet) ในสภาพปลอดเชื้อ โดยเพาะเลี้ยงต้นปทุมมาบนอาหารสังเคราะห์ สูตร MS ที่ประกอบด้วย น้ำตาลซูโครส 3% ผงถ่านกัมมันต์ เหล็ก และวุ้นในระดับต่าง ๆ พบว่า ความเข้มข้นของธาตุเหล็ก ผงถ่านกัมมันต์ และระดับความเข้มข้นของวุ้น มีผลต่อการเกิดใบเหลืองและการเจริญเติบโตของปทุมมาที่แตกต่างกัน การใช้ธาตุเหล็ก 1 เท่า (2.78 g L-1) ร่วมกับผงถ่านกัมมันต์ 0.2% และวุ้น 2.8 g L-1 ในการเพาะเลี้ยงปทุมมาสายพันธุ์สีม่วง (Violet) ทำให้มีระดับความเหลืองของใบน้อยที่สุด และมีการเจริญเติบโตดี

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล. 2558. การขยายพันธุ์ขมิ้นชัน (Curcuma Longa L.) ด้วยตายอดจากเหง้าอ่อน. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 31(1): 175-188.

กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล ศักดิ์ชัย กรรมารางกูร และจีรนันท์ กล่อมนรา แก้วรักษา. 2560. การเกิดต้นจากการเพาะเลี้ยงแคลลัสของขมิ้นชันในหลอดทดลอง. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 22: 1-13.

เกษตรชูไทย. ม.ป.ป. เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (ออนไลน์). แหล่งข้อมูล https://sites.google.com/site/kasetchoothai/karkestr/-tissueculture/-thekhnikh-kar-leiyng-neuxyeuxphuch (21 สิงหาคม 2562).

ชลธิชา ใจมาแก้ว ศิวาพร ธรรมดี และจามจุรี โสตถิกุล. 2558. ผลของน้ำตาลซูโครส ถ่านกัมมันต์ และระยะเวลาการให้แสงต่อการสร้างเหง้าของขิงในสภาพปลอดเชื้อ. วารสารเกษตร 32(1): 9-17.

เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุกรรม. 2554. อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (ออนไลน์). แหล่งข้อมูล https://vittayasat.blogspot.com/2011/07/blogpost_4478.html?fbclid=IwAR2kqu4e3jjNf5i36QErsEx0VvCXCD4Pb3E9XAiZh2dJmCca5KrCZmTct4 (9 พฤศจิกายน 2562).

บุญยืน กิจวิจารณ์. 2544. เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช. พิมพ์ครั้งที่ 2. ขอนแก่น: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา.

ประสาทพร สมิตะมาน. 2541. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ: เทคนิคและการประยุกต์ใช้. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

รังสฤษฏ์ กาวีต๊ะ. 2545. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

รัฐภัทร์ ประดิษฐ์สรรพ์ กาญจนรี พงษ์ฉวี และวรรณดา พิพัฒน์เจริญชัย. 2553. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อรากดำใบยาว Microsorium pteropus (Blume) Ching, 1933. สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ.

อนุพันธ์ กงบังเกิด และวีระชน ยานะฝั่น. 2548. ผลของแสง น้ำตาล และสารชะลอการเจริญเติบโตต่อการชักนำให้เกิดเหง้าจิ๋วของขมิ้นชันในหลอดทดลอง. NU Science Journal 2(1): 73-86.

อรุณี ม่วงแก้วงาม. 2559. การขยายพันธุ์ดาหลาขาวด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. ว.พืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 3(ฉบับพิเศษ 2): 8-11.

Chae, W.B., G.W. Choi and I.S. Chung. 2004. Plant Regeneration Depending on Explant Type in Chrysanthemum coronarium L. J. Plant Biotechnol. 6(4): 253-258.

Lebedev, V., M. Arkaev, M. Dremova, I. Pozdniakov, and K. Shestibratov. 2018. Effects of Growth Regulators and Gelling Agents on Ex Vitro Rooting of Raspberry. Pushchino: Russia.

Murashige, T. and F. Skoog. 1962. A revised medium for rapid growth and bio-rassays with Tobacco tissue culture. Physiology Plant. 15: 473-474.

Vadim L., M. Arkaev, M. Dremova, I. Pozdniakov, and K. Shestibratov. 2019. Effects of Growth Regulators and Gelling Agents on Ex Vitro Rooting of Raspberry. Plants. 8(3).

Wu, J.-H., S.A. Miller, H.K. Hall and P.A. Mooney. 2009. Factors affecting the eficiency of micropropagation from lateral buds and shoot tips of Rubus. J. 8(3): 1-10.