ผลของการเสริมเอนไซม์ย่อยเยื่อใยจากภายนอกเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตแก๊ส ประสิทธิภาพการย่อยได้และกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนของฟางข้าว โดยเทคนิค in vitro gas production technique

Main Article Content

จันทิรา วงศ์เณร
ฉลอง วชิราภากร
ณพงษ์พจน์ สุภาพ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ได้ดำเนินการโดยใช้เทคนิค in vitro gas production technique เพื่อศึกษาระดับเสริมเอนไซม์ย่อยเยื่อใยจากภายนอกโดยอาหารทดลองเป็นอาหารผสมสำเร็จที่ไม่มีการเสริม (ควบคุม) และเสริมเอนไซม์ย่อยเยื่อใยจากภายนอก(EFE) ที่ระดับ 250, 500 และ 750 มิลลิกรัม/กิโลกรัมอาหาร ตามลำดับ สัมประสิทธิ์การย่อยได้ของวัตถุแห้ง สัมประสิทธิ์การย่อยได้ของอินทรียวัตถุ พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้(ME) แอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N) โภชนะที่ย่อยได้รวม (TDN) การใช้ประโยชน์อาหารจากการบ่ม (PF) และจุลินทรีย์โปรตีน (MCP) ณ เวลา 24 ชั่วโมง หลังการบ่มของการเสริมเอนไซม์ย่อยเยื่อใยจากภายนอกที่ระดับ 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัมอาหารสูงกว่ากลุ่มควบคุมและอาหารเสริมเอนไซม์ย่อยเยื่อใยจากภายนอกที่ระดับ250 และ 750 มิลลิกรัม/กิโลกรัมอาหาร ซึ่งยืนยันว่าการเสริมเอนไซม์ย่อยเยื่อใยจากภายนอกที่ระดับ 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัมอาหาร เป็นระดับที่เหมาะสมในการเพิ่มความสามารถในการย่อยสลายเยื่อใยและเพิ่มความหนาแน่นของพลังงานและผลผลิตจากกระบวนการหมักของอาหารผสมสำเร็จที่ประกอบด้วยฟางข้าวและอาหารข้นในสัดส่วน 50:50

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
วงศ์เณร จ., วชิราภากร ฉ., & สุภาพ ณ. (2021). ผลของการเสริมเอนไซม์ย่อยเยื่อใยจากภายนอกเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตแก๊ส ประสิทธิภาพการย่อยได้และกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนของฟางข้าว โดยเทคนิค in vitro gas production technique. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 13(1), 49–60. https://doi.org/10.14456/paj.2016.6
บท
บทความวิจัย