ประสิทธิภาพของการให้วัคซีนที่ผลิตจากเชื้อ Streptococcus agalactiae ในการเลี้ยงปลานิล ที่ความหนาแน่นต่างกัน

Main Article Content

พุทธชาติ อิ่มใจ
อรอนงค์ ไชยรา
ชนวรรณ โทวรรณา

บทคัดย่อ

การศึกษาประสิทธิภาพของการให้วัคซีนที่ผลิตจากเชื้อ Streptococus agalactiae ในการเลี้ยงปลานิลที่ความหนาแน่นต่างกัน โดยใช้ปลานิลที่มีขนาดน้้าหนักเฉลี่ย 64.37±0.95 กรัม ด้วยวิธีฉีดเข้าทางช่องท้องน้ามาเลี้ยงในอัตราความหนาแน่น 30, 50, 70 และ 100 ตัวต่อตารางเมตร พบว่าค่าแอนติบอดีไตเตอร์ครั้งที่ 1 เท่ากับ 3.271± 0.017, 2.837±0.198,2.590±0.144และ 2.430± 0.175 ตามล้าดับ ค่าแอนติบอดีไตเตอร์ครั้งที่ 2 เท่ากับ 3.261±0.017, 3.100±0.053, 2.940±0.046 และ 2.809± 0.063 ตามล้าดับ ปลาที่เลี้ยงในอัตราความหนาแน่น 50 ตัวต่อตารางเมตร มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุดขณะที่การเลี้ยงในอัตราความหนาแน่นที่ 100 ตัวต่อตารางเมตร มีอัตราการเจริญเติบโตต่้าที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
อิ่มใจ พ. ., ไชยรา . อ. ., & โทวรรณา ช. . (2021). ประสิทธิภาพของการให้วัคซีนที่ผลิตจากเชื้อ Streptococcus agalactiae ในการเลี้ยงปลานิล ที่ความหนาแน่นต่างกัน. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 13(1), 79–87. https://doi.org/10.14456/paj.2016.9
บท
บทความวิจัย

Most read articles by the same author(s)