ประสิทธิภาพของสารสกัดจากผักหวานบ้าน (Sauropus androgynus) ต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Salmonella Pullorum ในไก่พื้นเมือง

Main Article Content

วิวัฒน์ วรามิตร
กรรณิการ์ เจริญสุข

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ทำการศึกษาทดสอบการยับยั้งเชื้อ Salmonella Pullorum สาเหตุของโรคขี้ขาวในไก่พื้นเมือง ของผักหวานบ้าน (Sauropus androgynus) โดยใช้สารสกัดความเข้มข้น 50 และ 100 เปอร์เซ็นต์ และสกัดด้วยเอทานอลความเข้มข้น 95 เปอร์เซ็นต์ ผลการศึกษาพบว่า สารสกัดจากผักหวานบ้านที่สกัดด้วยเอทานอลความเข้มข้น 95 เปอร์เซ็นต์ มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื่อ S. Pullorum ได้มีประสิทธิภาพที่สุด โดยที่เวลา 24 ชั่วโมง สร้างโซนใสขนาด 5.43 มิลลิเมตร และที่ 48 ชั่วโมง สร้างโซนใสขนาด 5.93 มิลลิเมตร แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.01) จากสารสกัดสดจากผักหวานบ้านที่ความเข้มข้น 50 และ 100 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่การทดสอบหาค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื่อ (minimal inhibitory concentration, MIC) และการทดสอบหาค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถฆ่าเชื่อได้ (minimal bactericidal concentration, MBC) พบว่า สารสกัดผักหวานบ้านด้วยเอทานอลความเข้มข้น 95 เปอร์เซ็นต์ มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีค่า MIC เท่ากับ 17.90 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร และค่า MBC เท่ากับ 18.97 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ตามลำดับ แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) กับกลุ่มของสารสกัดจากผักหวานบ้านที่ความเข้มข้น 50 และ 100 เปอร์เซ็นต์ ผลการศึกษาสนับสนุนแนวคิดการประยุกต์ใช้สมุนไพรในท้องถิ;นกับการผลิตสัตว์แบบพอเพียงได้

 

Effective on Pak-wan tree (Sauropus androgynus) extraction to bacterial inhibition of Salmonella Pullorum in native chicken

This research work is a study of an inhibition to the Pullorum disease pathogen test of Pak-wan tree (Sauropus androgynus) crude extracted 50, 100% and 95% ethanol extraction. The result showed that 95% ethanol extracted of Pak-wan tree has most effective inhibition for S. Pullorum after 24 and 48 h. It was showed 5.43 and 5.93 mm diameter of clear zone sized respectively. Different in statistically highly significantly (P<0.01) with crude extracted 50 and 100%. The minimal inhibitory concentration (MIC) test and minimal bactericidal concentration (MBC) test, result showed that 95% ethanol extracted has most effective MIC test 17.90 mg/ml and MBC test 18.97 mg/ml, respectively. Different in statistically significantly (P<0.05) with crude extracted 50 and 100%. This study supports the concept of applying to local herbs for sufficient animal production.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research article)