Published: 2016-07-01

The solution of Diophantine equation 48x+84y=z2

Napassanan Srisarakham, Montri Thongmoon

140-148

การออกแบบวงจรครอสโอเวอร์เน็ตเวิร์กโดยใช้เทคนิคโพลีโนเมียลแบบเบิร์นสไตน์

ผ่องพรรณ รัตนธนาวันต์, กนก เจนจิระพงศ์เวช, เตือนใจ อาชีวะพนิช, วันวิสา ชัชวงษ์

187-195