การออกแบบวงจรครอสโอเวอร์เน็ตเวิร์กโดยใช้เทคนิคโพลีโนเมียลแบบเบิร์นสไตน์

Main Article Content

ผ่องพรรณ รัตนธนาวันต์
กนก เจนจิระพงศ์เวช
เตือนใจ อาชีวะพนิช
วันวิสา ชัชวงษ์

Abstract

บทความนี้นำเสนอการออกแบบวงจรครอสโอเวอร์เน็ตเวิร์กโดยใช้วงจรกรองความถี่ด้วยเทคนิคโพลีโนเมียลแบบเบิร์นสไตน์ ซึ่งมีพารามิเตอร์ในการปรับลักษณะของวงจรกรองความถี่ให้มีความราบเรียบที่สุด โดยสามารถควบคุมคุณลักษณะทางขนาด และเฟสมีความเป็นเชิงเส้น โดยในบทความนี้ใช้พารามิเตอร์ 3 ตัวในการควบคุม คือ n K และ \inline \dpi{80} \varepsilon ซึ่งมีการจำลองการทำงานด้วยโปรแกรม MATLAB ผลจากการทดลองพบว่าการออกแบบวงจรครอสโอเวอร์เน็ตเวิร์กโดยใช้วงจรกรองความถี่เทคนิคนี้สามารถแยกสัญญาณความถี่ต่างๆ เพื่อให้ลำโพงสามารถตอบสนองต่อความถี่แต่ละย่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

The design of crossover network by using Bernstein polynomials technique

This paper presents the design of crossover network based on Bernstein polynomials. As it is known, the Bernstein polynomials filter has flexible parameters to adjust the circuit performance for the best results. For example, it has maximally flat magnitude response and linear phase. Herein, the design of crossover network in this paper utilized three parameters ( n , K and\inline \dpi{80} \varepsilon ). Simulation results are carrying out by using MATLAB. As the result, the proposed crossover network is also efficiently to separate the appropriated frequency response through the loudspeaker systems.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research article)