การพัฒนาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแปลงทางเรขาคณิตโดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Main Article Content

เอมอร ผาสุขพันธ์

Abstract

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต โดยใช้โปรแกรม GSP สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต โดยใช้โปรแกรม GSP สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนวัดดอนพุดซา อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ห้องเรียนจำนวน 17 คนเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1) ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต โดยใช้โปรแกรม GSP 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละค่าเฉลี!ยเลขคณิตและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการศึกษาพบว่า 1) ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต โดยใช้โปรแกรม GSP สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.45/81.97 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต โดยใช้โปรแกรม GSP มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 57.45 และ 3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต โดยใช้โปรแกรม GSP มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

 

The development of mathematics instructional package on geometric transformation by The Geometer’s Sketchpad (GSP) for grade 8 students

The purposes of this research were 1) to develop and evaluate the effectiveness of an instructional package on geometric transformation by The Geometer’s Sketchpad (GSP) for grade 8 students to be on 80/80, 2) to compare the learning achievement between before and after instructional package on geometric transformation by GSP, and 3) to study the student’s satisfaction after instructional package on geometric transformation by GSP.

The research used included 17 grade 8 students of Watdonpudza school in of the first semester in 2014. The tools used in this research were 1) an instructional package on geometric transformation by The Geometer’s Sketchpad (GSP) for grade 8 students, 2) the achievement test, and 3) the questionnaire for satisfaction of students to an instructional package on geometric transformation. Statistics used for data analysis were percentile, average, and standard deviation.

The research found: results found 1) The instructional package was 82.45/81.97 which was higher than the criteria 80/80, 2) the student’s achievement after studying higher than before studying on 57.45 percent, and 3) the student’s satisfaction toward instructional package on geometric transformation by The Geometer’s Sketchpad (GSP) for grade 8 students was highest level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research article)