เครื่องกัดแผ่นวงจรพิมพ์กึ่งอัตโนมัติ

Main Article Content

วาสนา เกษมสินธ์

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างเครื่องกัดแผ่นวงจรพิมพ์กึ่งอัตโนมัติ 2) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องกัดแผ่นวงจรพิมพ์กึ่งอัตโนมัติ โดยเครื่องกัดแผ่นวงจรพิมพ์กึ่งอัตโนมัติที่สร้างขึ้นโครงสร้างทำมาจากอะคริลิกใช้ระบบการฉีดพ่นกรดลงบนแผ่นวงจรพิมพ์ ควบคุมอัตราความเร็วในการฉีดพ่นกรดลงบนแผ่นวงจรพิมพ์ด้วยบอร์ดอาดุยโน ยูโน อาร์สาม การสั่งงานสามารถสั่งผ่านหน้าจอสัมผัสแบบคาปาซิทีฟที่สามารถปรับได้ 3 ระดับ และแสดงผลการทำงานด้วยจอแสดงผลแบบแอลซีดี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยเครื่องกัดแผ่นวงจรพิมพ์กึ่งอัตโนมัติ การวิจัยครั้งนี้ใช้ตัวอย่างแผ่นวงจรพิมพ์ขนาด 12×13 นิ้ว จำนวน 15 แผ่น ขนาด 6×6.5 นิ้ว จำนวน 15 แผ่น ขนาด 3×3.25 นิ้ว จำนวน 15 แผ่น และขนาด 1.5×1.625 นิ้ว จำนวน 15 แผ่น ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของการสั่งงานผ่านหน้าจอสัมผัสแบบคาปาซิทีฟตอบสนองต่อการกดสั่งงานได้ 100 เปอร์เซ็นต์ จอแสดงผลแบบแอลซีดี การแสดงผลของคำสั่งต่างๆ แสดงผลได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ลิมิตสวิตช์ทางกลที่นำมาใช้ในส่วนของความปลอดภัยทำงานได้ 100 เปอร์เซ็นต์ และประสิทธิภาพในการกัดแผ่นวงจรพิมพ์ขนาดต่างๆ ที่นำมาใช้ในการทดลองผลปรากฏว่าแผ่นวงจรพิมพ์ขนาด 12×13 นิ้ว เมื่อใช้คำสั่งโหมดความเร็วต่ำเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 1:39:56 นาที โหมดความเร็วปานกลาง เวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 53:26 นาที และ โหมดความเร็วสูงเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 39:32 นาที แผ่นวงจรพิมพ์ ขนาด 6×6.5 นิ้ว เมื่อใช้คำสั่งโหมดความเร็วต่ำเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 1:19:22 นาที โหมดความเร็วปานกลางเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 1:05:26 นาที และโหมดความเร็วสูงเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 51:04 นาที แผ่นวงจรพิมพ์ขนาด 3×3.25 นิ้ว เมื่อใช้คำสั่งโหมดความเร็วต่ำเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 1:03:39 นาที โหมดความเร็วปานกลางเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 56:01 นาที และ โหมดความเร็วสูงเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 41:54 นาที และแผ่นวงจรพิมพ์ขนาด 1.5×1.62 นิ้ว เมื่อใช้คำสั่งโหมดความเร็วต่ำเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 57:10 นาที โหมดความเร็วปานกลางเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 47:55 นาที และโหมดความเร็วสูงเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 28:30 นาที

 

The PCB milling machine semi-automatic

This research aims 1) to create a PCB milling machine semi-automatic, 2) to test the efficiency of PCB (printed circuit boards) milling machine semi-automatic. The PCB milling machine semi-automatic, built a structure made of acrylic. Use spraying acid onto a printed circuit board. Controlled by Arduino Uno R3 which, controlled orders with capacitive touch keypad hads three levels and the LCD display indicated the availability of at works of the machine.The instrument used in the research consisted of PCB milling machine semi-automatic. This research used a samples were PCB size 12×13 inches in size 6×6.5 inches, 15 sheets measuring 3×3.25 inches and 1.5×1.625 inches, 15 sheets. The results showed that the quality of the PCB milling machine semi-automatic. The structure wais made of acrylic. Use spraying acid onto a printed circuit board. Controlled by Arduino Uno R3 which controlled orders with capacitive touch keypad which hads three levels and the LCD display indicated the availability atof works of the machine efficiency evaluation of the semi-automatic PCB milling machine was also conducted. The evaluation results showed that the controlling via a capacitive touch keypad responded to work order pressing with 100% completion. LCD display of the various commands and mechanical limited switches for security also showed 100% completion. The performance of milling printing circuit board sheet in varied sizes was also experimented. The results showed that for the size of 12×13 inches when using the low speed mode, the average processing time was 1:39:56 minutes, for medium speed mode, the average processing time was 53:26 minutes, and for full speed mode, the average processing time was 39:32 minutes. For the size of 6×6.5 inches, the results showed that for the low speed mode, the average processing time was 1:19:22 minutes, for medium speed mode, the average processing time was 1:05:26 minutes and for full speed mode, the average processing time was 51:04 minutes. For the size of 3×3.25 inches, the results showed that for the low speed mode, the average processing time was 1:03:39 minutes, for medium speed mode, the average processing time was 56:01 minutes, and for full speed mode, the average processing time was 41:54 minutes. For the size 1.5×1.62 inches, the results showed that for the low speed mode resulting the average processing time was 57:10 minutes, for medium speed mode, the average processing time was 47:55 minutes, and full speed mode, the average processing time was 28:30 minutes.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research article)