วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตีพิมพ์รูปแบบระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยเปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 ของปี ช่วงเดือน (มกราคม-มิถุนายน) ฉบับที่ 2 ของปี ช่วงเดือน (กรกฎาคม-ธันวาคม)

               ขอบเขตเนื้อหาของผลงานวิชาการที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์เป็นบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ 4 สาขา  ได้แก่

          1.1 วิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical Science) ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ สถิติ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

          1.2 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Science) ได้แก่ ชีววิทยา สัตววิทยา พฤกษศาสตร์ พันธุศาสตร์ เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

          1.3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science) ได้แก่ สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การกีฬา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โภชนาการ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

          1.4 วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Engineering and Architecture) ได้แก่ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การผังเมือง สถาปัตยกรรมศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Published: 2023-06-02

Effects of fermenting cassava peel with rice straw on its nutritive value

Noppharat Phakachoed, Thipsuda Boonmatan ; Tanitpan Pongjongmit; Nathawat Tanpol, Thitima Norrapoke

1-8

Development of a prototype watering vegetables device via smartphone

Phaisan Seenorakut, Theerachot Sudjit, Thanapong Nitayapapha, Thongrob Auxsorn

9-21

The Study of Public Relations Channels via Website and Social Media Optimization and Intention to Purchase Products of the Organic Agriculture Community Enterprise for Ta Wan Si Thong Community in Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan Province

อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์, มนัญชัย ทุมทอง, สรายุทธ หิรัญศุภโชติ, ชีวาพร ลิ่มอ้อ, Monthana Taimtad, Aungkana Jattamart

22-38

Comparison of Predictive Models for the Prognosis of Lung Cancer

Atsadawut Ruangsawud, Anupong Sukprasert, Thiwa Sinthukoot, Sirilak Kaiwinit

39-52