คุณภาพของน้ำดื่มบรรจุขวดที่จำหน่ายในจังหวัดอุตรดิตถ์

Main Article Content

สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย

บทคัดย่อ

ในการศึกษาครั้งนี้ได้ทำการศึกษาถึงลักษณะและคุณภาพของน้ำดื่มบรรจุขวดทั้งชนิดพลาสติกใสและพลาสติกขุ่นที่จำหน่ายในจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 9 และ 12 ตัวอย่าง ตามลำดับ  จากผลการศึกษาพบว่าตัวอย่างน้ำดื่มทั้งหมดมีสภาพที่ดีมีการรับรองจาก อย. และมีความใส ไม่มีกลิ่น และไม่มีรสชาติ และบางตัวอย่างมี Protective seal ส่วนฉลากบนผลิตภัณฑ์ของน้ำดื่มบรรจุขวดชนิดขวดพลาสติกใสมีการระบุรายละเอียดของชื่อบริษัทและสถานที่ผลิตเท่ากับ 66.67%  ส่วนตัวอย่างน้ำบรรจุขวดชนิดพลาสติกขุ่นไม่มีการระบุรายละเอียดของชื่อบริษัทและสถานที่ผลิต (100%)  ส่วนตัวอย่างน้ำดื่มบรรจุขวดทั้งหมดมีค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ในช่วง 6.73±0.02 - 8.37±0.01 และมีปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม และแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์มน้อยกว่า 1.8 MPN/100 mL และตรวจไม่พบ E. coli  ในตัวอย่างน้ำขวดพลาสติกขุ่นจำนวน 25% พบแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปทั้งหมด ส่วนตัวอย่างน้ำดื่มบรรจุขวดชนิดพลาสติกใสไม่พบแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปทั้งหมด   ดังนั้นจากการประเมินคุณภาพของตัวอย่างน้ำดื่มบรรจุขวดที่จำหน่ายในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประเทศไทย พบว่าผ่านมาตรฐานน้ำดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยในตัวอย่างทั้งหมดจากคุณภาพทางจุลชีววิทยา คุณภาพทางเคมี คุณภาพทางกายภาพ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

[1] Nimrat, S. and et al. 2015. Assessment of Physical, pH and Microbiology Qualities of Bottled Drinking Water Produced in Burirum Province, Thailand. RMUTP Research Journal. 9(2): 32-43. (in Thai)
[2] Nimrat, S. and Vuthiphandchai, V. 2014. Physical and microbiological qualities of clear bottled drinking water distributed in Nan province. Journal of Science & Technology, Ubon Ratchathani University. 16(3): 57-64. (in Thai)
[3] Sutapreyasri, D., Tansuphasiri, U. and Kungskulniti, N. 1996. Quality of Drinking Water in Bankkok. The Mahidol University Journal. 3(4): 167-171.
(in Thai)
[4] Metropolitan Waterworks Authority. 1998. Are Bottled Drinking Water be Clean or Safe?.. Metropolitan Waterworks Authority Journal. Vol. 14. No.1 Retrieved October 28, 2012, from https://www. mwa. co.th
[5] Nimrat, S., Banjertjaradlert, H. and Vuthiphandchai, V. 2014. Assessment of quality of bottled drinking water distributed in Chon Buri Province. Journal of Science and Technology Mahasarkham University. 33(5): 454-459. (in Thai)
[6] Public Health Association, American Water Works Association & Water Environment Federation. 2005. Standard Methods for the Examination of water and Wastewater. (21th ed.). Washington DC: American Public Health Association.
[7] Pavlov, D. and et al. 2004. Potentially pathogenic features of heterotrophic plate count bacteria isolated from treated and untreated drinking water. International Journal of Food Microbiology. 92(3): 275–287.
[8] Nimrat, S., Supannapan, P., and Vuthiphandchai, V. 2015. Quality of bottled drinking water distributed in Kanchannaburi province, Thailand. Journal of Science and Technology Mahasarkham University. 34(2): 63-73. (in Thai)
[9] Nimrat, S. and Vuthiphandchai, V. In press. Physical and microbiological qualities of clear and opaque bottled drinking water distributed in Ayutthaya province. Journal of Science & Technology, Ubon Ratchathani University, 19(3). (in Thai)
[10] Nimrat. S., Supannapan, K. and Vuthiphandchai, V. 2016. Quality assessment of drinking water in sealed bottles sold in Phichit province, Thailand. RMUTI Journal. 9(3): 137-150. (in Thai)
[11] Nimrat, S. and Vuthiphandchai, V. 2014. Quality of plastic bottled drinking water, cupped drinking water and water from vending machines distributed in Chon Buri province, Thailand. Journal of Science and Technology Mahasarkham University. 33(6): 638-647. (in Thai)
[12] Nimrat, S. and Vuthiphandchai, V. 2016. Monitoring qualities of bottled drinking water sold in Chachoengsao province. RMUTI Journal. 9(3): 127-136. (in Thai)
[13] Nimrat, S. and Vuthiphandchai, V. 2014. Standard of opaque plastic bottled drinking water distributed in Nan Province. Rajamangala. University of Technology Tawan-ok Research Journal. 7(2): 104-111. (in Thai)

[14] Nimrat, S., Supannapan, K. and Vuthiphandchai, V. 2016. Quality of bottled drinking water distributed in Rayong province, Thailand. Journal of Science and Technology Mahasarkham University. 35(5): 538-547. (in Thai)
[15] Banjertjaradlert, H., Vuthiphandchai, V. and Nimrat S. 2014. Assessment of the Quality of Bottled Drinking Water Produced in the People’s Republic of China, Republic of Korea and French Republic. J Sci Technol MSU, 33(3): 242-248. (in Thai)