เผยแพร่แล้ว: 2019-04-18

การเสริมก้อนเชื้อเห็ดนางรมฮังการีเหลือทิ้งในอาหารไก่เนื้อต่อการย่อยได้แบบปรากฏของโภชนะจุลินทรีย์ในซีกัม สัณฐานวิทยาของลำไส้เล็ก สมรรถภาพการผลิต ลักษณะซาก คุณภาพและองค์ประกอบของกรดไขมันในเนื้อ

มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี, วรางคณา กิจพิพิธ, พรพรรณ แสนภูมิ, ชนะชัย วงษ์เพ็ชร, ชยาทิตย์ กฤตโยภาส, พิทยุตม์ ลือวณิชกิจ, ศักดา ประจักษ์บุญเจษฎา, เสาวภา เขียนงาม

6-20

การศึกษาคุณสมบัติการเป็นพืชบำบัดสารหนูในดินน้ำขังของต้นพุทธรักษา

จอมจันทร์ นทีวัฒนา, ศิริเพ็ญ ตรัยไชยาพร, ประศักดิ์ ถาวรยุติการณ์, สมพร ชุนห์ลือชานนท์

90-100

ประสบการณ์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน

สุวภัทร นักรู้กำพลพัฒน์, นิชนันท์ สุวรรณกูฏ, อมรรัตน์ นธะสนธิ์

109-116

ชีววิทยาและการประมงปูม้าในประเทศไทย

สุดารัตน์ นิลรัตน์, กัญญารัตน์ งามเจริญ, ธนิษฐา ทรรพนันทน์, อมรศักดิ์ สวัสดี

117-127

เครื่องทำนายคุณภาพของกล้วยไทยจากวิสัยทัศน์คอมพิวเตอร์

วิฑูรย์ พรมมี, อนันตพงศ์ ไชยวุฒิ, ธเนศ นันทะเสน

128-135

ประสบการณ์ดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีและครอบครัว

สมปอง พะมุลิลา, บำเพ็ญจิต แสงชาติ, วรรษมน ปาพรม

146-154

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคำแท่งในประเทศไทย

วันวิสาข์ รัฐแฉล้ม, ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์

155-165

ผลกระทบของการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อคุณภาพน้ำในคลองสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ

ธิติมา เกตุแก้ว, มณฑล ฐานุตตมวงศ์, รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ

175-183

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้จุลินทรีย์ทางการค้าในการบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนไขมัน

จิรภัทร จันทมาลี, ปาวีรัตน์ สุขธิติพัฒน์, กรวรรณ บุญญานนท์, จริยา บุญญานนท์, รสสุคนธ์ อ้นใจเอื้อ

184-191

คุณภาพของน้ำดื่มบรรจุขวดที่จำหน่ายในจังหวัดอุตรดิตถ์

สุบัณฑิต นิ่มรัตน์, วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย

199-212