การศึกษาระดับเสียงและแผนที่แสดงระดับเสียงเทียบเท่าบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Main Article Content

ลักษณีย์ บุญขาว
ดุษฎี ถาวรพงษ์

บทคัดย่อ

          การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความดังเสียงจากแหล่งกำเนิด ในสถานบันเทิง จำนวน 6 สถานบันเทิง และ สถานีตรวจวัดโดยรอบสถานบันเทิง ด้านหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 28 สถานี ทำการตรวจวัดทั้งในวันปกติและวันหยุด วิเคราะห์ผลเทียบกับค่ามาตรฐาน พร้อมทั้งจัดทำแผนที่แสดงระดับเสียงเทียบเท่า โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ NM Plot  ผลการศึกษา พบว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าเกิน 90 เดซิเบล(เอ) จำนวน 3 สถานบันเทิง ซึ่งมีระดับเสียงอยู่ในช่วง 90.0 – 96.6 เดซิเบล(เอ)  การตรวจวัดระดับเสียงตามสถานีตรวจวัดรอบสถานบันเทิง พบว่าความดังเสียงมีค่าต่ำกว่าระดับมาตรฐานทุกสถานี โดยมีระดับเสียงอยู่ในช่วง 51.7 – 80.9 เดซิเบล(เอ)  สำหรับแผนที่แสดงระดับเสียงเทียบเท่าพบว่า เส้นเสียงบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในวันปกติอยู่ในช่วง 55.0-72.9 เดซิเบล(เอ) และ ในวันหยุดอยู่ในช่วง 60.0 -75.0 เดซิเบล(เอ) ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาตรวจสอบและควบคุมระดับความดังของเสียง โดยเฉพาะจากสถานบันเทิงบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดเสียงที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อชุมชนได้

Article Details

บท
บทความวิจัย