ผลกระทบของการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อคุณภาพน้ำในคลองสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ

Main Article Content

ธิติมา เกตุแก้ว
มณฑล ฐานุตตมวงศ์
รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีผลต่อคุณภาพน้ำของคลองสำโรง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมี และชีวภาพของคลองสำโรง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ที่สัมพันธ์กับลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยใช้แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ.2550 พ.ศ.2554 และ พ.ศ.2558 มาจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน ออกเป็น 4 ประเภท คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่แหล่งน้ำ พื้นที่เบ็ดเตล็ด ผลการศึกษาพบว่าพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่แหล่งน้ำ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.26 และ 1.20 สำหรับพื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่เบ็ดเตล็ด ลดลงร้อยละ 8.98 และ 2.47 ตามลำดับ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่เกิดขึ้นส่งผลต่อคุณภาพน้ำในคลองสำโรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูแล้ง คุณภาพน้ำโดยรวมอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม มีค่าคะแนนดัชนีคุณภาพน้ำ เท่ากับ 36 โดยพารามิเตอร์บ่งชี้ที่สำคัญ คือ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ และความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ซึ่งเทียบได้กับมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน พบว่าคลองสำโรงเทียบได้กับมาตรฐานแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 5

Article Details

บท
บทความวิจัย