ปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคำแท่งในประเทศไทย

Main Article Content

วันวิสาข์ รัฐแฉล้ม
ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคำแท่งในประเทศไทย โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณแบบขั้นตอน เมื่อข้อมูลเป็นข้อมูลทุติยภูมิประเภทอนุกรมเวลารายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็นจำนวน 120 เดือน ผลจากการวิจัยพบว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 12 ตัวที่นำมาศึกษา มีตัวแปรอิสระเพียง 5 ตัวที่มีผลต่อราคาทองคำแท่งในประเทศไทย ซึ่งสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำแท่งในประเทศไทยได้ 99.9% และมีรูปแบบสมการถดถอย คือ


            ตัวแปรอิสระที่มีผลต่อราคาทองคำแท่งในประเทศไทย คือ ตัวแปรราคาทองคำแท่งในตลาดโลก (X1) อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (X2)  ดัชนีราคาผู้บริโภคในประเทศไทย (X3)   และอัตราเงินเฟ้อ (X5)  มีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางบวกจะมีผลทำให้ราคาทองคำแท่งในประเทศไทยปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเมื่อตัวแปรอัตราดอกเบี้ยนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย (X7)   มีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางลบจะมีผลทำให้ราคาทองคำแท่งในประเทศไทยปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Article Details

บท
บทความวิจัย