ความชุกชุมของหอยฝาเดียวน้ำจืดและความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

Main Article Content

อมรรัตน์ รังสิวิวัฒน์
สมศักดิ์ ระยัน
บุญทิวา ชาติชำนิ

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความชุกชุมของหอยน้ำจืดฝาเดียวและคุณภาพน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนน้ำอูน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2556 ถึง เดือนตุลาคม 2557 จำนวน 3 ครั้งในรอบปีตามฤดูกาล พบหอยฝาเดียวน้ำจืดทั้งหมด 583 ตัว จำแนกได้ 4 อันดับ 8 ชนิด ได้แก่ Pomacea canaliculata, Filopaludina sumatrensis, Bithynia siamensis, Idiopoma sp., Pyrgulopsis sp., Lymnaea sp., Thiara sp., Indoplanorbis exustus. สัดส่วนความชุกชุมที่พบสูงสุดได้แก่ หอยไซจิ๋ว Idiopoma sp. คิดเป็นร้อยละ 58.22 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความชุกชุมและคุณภาพน้ำด้วย Co-inertia พบว่าความชุกชุมของหอยไซจิ๋ว (IDSP) มีความสัมพันธ์แปรผันตรงกับค่าความเป็นด่าง ส่วนความชุกชุมของหอยคัน (THSP) จะแปรผันตรงกับค่าการนำไฟฟ้า และหอยไซ (BISI) แปรผันตรงกับค่าความเป็นด่าง ในขณะที่ความชุกชุมของหอยคัน (INEX) แปรผกผันกับค่าออกซิเจนที่ละลายได้ในน้ำ

Article Details

บท
บทความวิจัย