การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้จุลินทรีย์ทางการค้าในการบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนไขมัน

Main Article Content

จิรภัทร จันทมาลี
ปาวีรัตน์ สุขธิติพัฒน์
กรวรรณ บุญญานนท์
จริยา บุญญานนท์
รสสุคนธ์ อ้นใจเอื้อ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนไขมันด้วยจุลินทรีย์ทางการค้า 3 ชนิด (EM1, EM2, EM3)   ผลการทดลองพบว่า EM2 สามารถลดปริมาณไขมัน 500  มิลลิกรัม/ลิตร ในน้ำเสียสังเคราะห์ปริมาตร 200 มิลลิลิตรได้สูงสุดเท่ากับ 73.33 ± 4.71%   ภายหลังการบ่มที่อุณหภูมิห้องโดยการเขย่าที่ความเร็ว 200 รอบ/นาที เป็นเวลา 4 วัน  สภาวะที่เหมาะสมในการบำบัดไขมันของ EM2 คือ  ปริมาณหัวเชื้อ 1,000 มิลลิกรัม ระยะเวลาบ่ม 4 วัน  ต่อมาทำการทดสอบในระบบจำลองที่ไม่เติมสารอาหารโดยใช้น้ำเสียจริงที่ปนเปื้อนไขมันซึ่งเก็บจากโรงอาหารหน้าหอพักหญิง  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  ผลการทดลองพบว่า EM2 มีประสิทธิภาพในการบำบัดไขมันได้สูงกว่าเชื้อประจำถิ่นในน้ำเสีย โดย 58.61 ± 6.19  และ 9.57 ± 2.66%  ของไขมันทั้งหมดในน้ำเสีย ถูกย่อยสลายโดย EM2 และเชื้อประจำถิ่น ตามลำดับ  ซึ่งอาจเกิดจากจุลินทรีย์หลายชนิดในหัวเชื้อ EM2 มีประสิทธิภาพสูงในการลดปริมาณไขมันปนเปื้อนในน้ำเสียจริง  สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ที่พบว่าน้ำที่ผ่านการบำบัดด้วย EM2  มีคุณภาพดีกว่าน้ำเสียก่อนการบำบัด โดยมีค่า pH 6.7 ค่าซีโอดี (COD) 96.71  มิลลิกรัม/ลิตร และค่าบีโอดี  (BOD)  20.7  มิลลิกรัม/ลิตร

Article Details

บท
บทความวิจัย