ประสบการณ์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน

Main Article Content

สุวภัทร นักรู้กำพลพัฒน์
นิชนันท์ สุวรรณกูฏ
อมรรัตน์ นธะสนธิ์

บทคัดย่อ

        การวิจัยเชิงคุณภาพนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์ของ อสม. ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 22 ราย รวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ในประเด็น ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความหมายผู้ให้ข้อมูล อายุระหว่าง 41-59 ปี มีประสบการณ์เป็น อสม. ระหว่าง 2-23 ปี มีประสบการณ์ในการช่วยดูแลผู้ป่วยเบาหวาน 3 ระดับ ประกอบด้วย 1) ระดับปฐมภูมิ คือ การให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหาร ออกกำลังกาย 2) ระดับทุติยภูมิ คือ การคัดกรอง โดยการชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว วัดความดันโลหิต เจาะน้ำตาลปลายนิ้วที่บ้าน และ3) ระดับตติยภูมิ คือ การตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว ดูแลเท้า บริการส่งยาแก่ผู้รับบริการที่บ้าน ผลการศึกษานี้ช่วยให้เข้าใจประสบการณ์ของ อสม. ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานมากขึ้น และเป็นแบบอย่างในการดำเนินงานด้านการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในรายที่ไม่สะดวกเดินทางมารับบริการที่ รพ.สต. และ ลดความคับคั่งของโรงพยาบาล และประหยัดค่าใช้จ่าย


 

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

สุวภัทร นักรู้กำพลพัฒน์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

อาจารย์ สาขาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี