การวิเคราะห์โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในหมูปิ้งโดยใช้เทคนิคการสกัดด้วยคลื่นไมโครเวฟและการสกัดระดับจุลภาคร่วมกับโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง

Main Article Content

พิมพา สร้อยสูงเนิน
สิริมนต์ ยกบัตร
พรสุดา นามบุญลือ

บทคัดย่อ

                งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการวิเคราะห์โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAHs) 3 ชนิด ได้แก่ ฟลูออรีน ฟีแนนทรีน และแอนทราซีน ในตัวอย่างหมูปิ้งโดยใช้เทคนิคการสกัดด้วยคลื่นไมโครเวฟและการสกัดระดับจุลภาคร่วมกับโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) ได้ศึกษาและปรับสภาวะของปัจจัยที่มีผลต่อวิธีการทั้งหมดให้เหมาะสม ตัวอย่างเช่น อัตราส่วนของเฟสเคลื่อนที่สำหรับเทคนิค HPLC ชนิดและปริมาตรของตัวทำละลายสำหรับขั้นตอนการสกัด เป็นต้น ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม พบว่า สามารถวิเคราะห์สารกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนทั้งสามชนิดโดยพร้อมกันได้ภายในเวลา 24 นาที ขีดจำกัดการตรวจวัดเท่ากับ 10-15 พีพีบี ค่าความเป็นเส้นตรงอยู่ในช่วง 0.02-10 พีพีเอ็ม ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (RSDs) มีค่า 2.72-3.51 เปอร์เซ็นต์ สำหรับความเที่ยงในวันเดียว และ 3.23-4.09 เปอร์เซ็นต์ สำหรับความเที่ยงต่างวันกัน ค่าการกลับคืนสำหรับโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนทั้งสามชนิดอยู่ในช่วง 75.38 - 93.60 เปอร์เซ็นต์ วิธีที่นำเสนอนี้มีความเที่ยงและความแม่นที่ดีสำหรับการวิเคราะห์สารกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในตัวอย่างหมูปิ้ง

Article Details

บท
บทความวิจัย