สมบัติเชิงพีชคณิตของผลคูณฮาดามาร์ด ผลบวกฮาดามาร์ด และ ผลคูณฮาดามาร์ดแบบบล็อกสำหรับเมทริกซ์เหนือกึ่งริงสลับที่

Main Article Content

พรรษพิชญ์ชา กุแก้ว
ภัทราวุธ จันทร์เสงี่ยม

บทคัดย่อ

เราขยายแนวคิดของผลคูณฮาดามาร์ด ผลบวกฮาดามาร์ด และผลคูณฮาดามาร์ดแบบบล็อกสำหรับเมทริกซ์เหนือฟิลด์ไปสู่เมทริกซ์เหนือกึ่งริงสลับที่ใด ๆ เราพิจารณาสมบัติของการดำเนินการดังกล่าวที่เกี่ยวกับการบวก   การคูณด้วย สเกลาร์ การคูณแบบปกติ การสลับเปลี่ยน และรอยเมทริกซ์  ยิ่งกว่านั้นเราแสดงให้เห็นว่าผลคูณฮาดามาร์ดและผลคูณ ฮาดามาร์ดแบบบล็อกเป็นเมทริกซ์ย่อยของผลคูณโครเนคเคอร์และผลคูณโครเนคเคอร์แบบบล็อก ตามลำดับ

Article Details

บท
บทความวิจัย