การศึกษาเส้นทางเดินรถขนส่งธนบัตรที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความเสี่ยงจากการโจรกรรม

Main Article Content

ชูศักดิ์ พรสิงห์
ธนาธร เกรอต
ทองแท่ง ทองลิ่ม

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ได้นำเสนอรูปแบบการจัดเส้นทางการเดินรถขนส่งธนบัตรที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความเสี่ยงจากการโจรกรรม ซึ่งจัดเป็นปัญหาการเดินทางแบบเซลส์แมน โดยเริ่มจากการศึกษาสภาพการเดินรถปัจจุบัน ความเสี่ยง และข้อจำกัดในพื้นที่ของสถาบันการเงินตัวอย่าง หลังจากนั้นได้ประยุกต์ใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ที่มีการเพิ่มค่าปรับเข้าไปในขั้นตอนวิธีการแบบประหยัด เพื่อใช้ในการคำนวณเส้นทางที่เหมาะสม ด้วยโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาโดยเลือกใช้ภาษา Visual Basic.net ให้มีชื่อว่า ROAR-T แล้วนำไปเปรียบเทียบกับการตัดสินใจโดยผู้เชี่ยวชาญ ผลการวิจัยนี้ พบว่า โปรแกรม ROAR-T สามารถช่วยลดระยะทางในการเดินรถขนส่งได้มากกว่าการตัดสินใจโดยผู้เชี่ยวชาญ และยังพบว่าหากเลือกการพิจารณาลดปัจจัยด้านความเสี่ยงจากการโจรกรรมจะทำให้ระยะทางในการเดินรถขนส่งเพิ่มขึ้น

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

[1] Payment Systems Policy, Bank of Thailand. (2017). 2nd Quarter Report 2017. Retrieved from https:// www.bot.or.th/Thai/Statistics/Documents/Q2_2017.pdf. [in Thai]
[2] Government Savings Bank. (2015). Financial Services Through ATMs. Retrieved from https://www.gsb .or.th/services/ServiceChannel/%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95-ATM.aspx. [in Thai]
[3] Teenee Media Co.,Ltd. (2007). News of the company robbery Siam Advisory Co., Ltd. Retrieved from https://tnews.teenee.com/crime/18211.html.
[in Thai]
[4] MGR Online. (2009). News of the robbery money Samco Pattaya. Retrieved from https://m gronline.com /local/detail/9520000006703.
[in Thai]
[5] Thairath online. (2012). News of the robbery money for gambling debt. Retrieved from https:// www.thai rath.co.th/content/296388. [in Thai]
[6] INN News. (2013). Breaking News Krung Thai Bank Public Company Limited Central Tesco Lotus Bangwa. Retrieved from https://www.innnews. co.th/shownews/show?newscode=494699.
[in Thai]
[7] Boland, N., Hewitt, M., Vu, D. M., & Savelsbergh, M. (2017, June). Solving the Traveling Salesman Problem with Time Windows Through Dynamically Generated Time-Expanded Networks. In International Conference on AI and OR Techniques in Constraint Programming for Combinatorial Optimization Problems (pp. 254-262). Springer, Cham.
[8] Hoffman, K. L., Padberg, M., & Rinaldi, G. (2013). Traveling salesman problem. In Encyclopedia of operations research and management science (pp. 1573-1578). Springer US.
[9] Vaishnav, P., Choudhary, N., & Jain, K. (2017). Traveling Salesman Problem Using Genetic Algorithm: A Survey.
[10] Arnesen, M. J., Gjestvang, M., Wang, X., Fagerholt, K., Thun, K., & Rakke, J. G. (2017). A traveling salesman problem with pickups and deliveries, time windows and draft limits: Case study from chemical shipping. Computers & Operations Research, 77, 20-31.
[11] Ghaziri, H., & Osman, I. H. (2003). A neural network algorithm for the traveling salesman problem with backhauls. Computers & Industrial Engineering, 44, 267-281.
[12] McDowell, K. M., Chatburn, R. L., Myers, T. R., O'riordan, M. A., & Kercsmar, C. M. (1998). A cost-saving algorithm for children hospitalized for status asthmaticus. Archives of pediatrics & adolescent medicine, 152(10), 977-984.
[13] Clarke, G., & Wright, J. W. (1964). Scheduling of vehicles from a central depot to a number of delivery points. Operations research, 12(4), 568-581.