วิธีการใหม่ในการคำนวณหาตัวผกผันของบางเมทริกซ์ไม่เอกฐานขนาด 3x3

Main Article Content

อัมภิกา บุญมี

บทคัดย่อ

ในห้างหุ้นส่วนจำกัดบทความวิจัยนี้คุณผู้วิจัยได้นำเสนอวิธีหัวเรื่อง: การใหม่ในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การคำนวณหาคุณตัวผกผันของเมทริกซ์ไม่คุณเอกฐาน   gif.latex?A=\left&space;[a_{ij}&space;\right&space;]  เมื่อ  gif.latex?a_{33}\neq&space;0  ซึ่งวิธีหัวเรื่อง: การใหม่นี้เป็นการปรับปรุงจากเนชั่ทฤษฎีหัวเรื่อง: การคำนวณหาคุณตัวผกผันของเมทริกซ์โดยใช้เมทริกซ์ผูกพัน และกำหนดเป้าหมายของเมทริกซ์โดยผู้จัดทำเป็นเครื่องมือหลักในการคำนวณหาค่าเมทริกซ์

Article Details

บท
บทความวิจัย