เผยแพร่แล้ว: 2019-08-30

ผลการเสริมใบถั่วคาวาลเคดเป็นแหล่งเยื่อใยอาหารต่อการย่อยได้แบบปรากฏของโภชนะ สมรรถนะการผลิต ลักษณะซาก และคุณภาพเนื้อของไก่เนื้อ

มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี, ศักดา ประจักษ์บุญเจษฎา, กนกพล มั่งชู, อานันท์ จันทร์โต, เกวลี เหมมาลา, วรางคณา กิจพิพิธ

21-33

ปัจจัยทำนายการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในจังหวัดจันทบุรี

วิทมา ธรรมเจริญ, นิทัศนีย์ เจริญงาม, นิตยา ทองหนูนุ้ย

48-64

ผลของชนิดฟิล์มพลาสติกต่อจลนศาสตร์การปล่อยไอระเหยเอทานอล และการประยุกต์ใช้ในบรรจุภัณฑ์แอคทีฟ

พัชรี มะลิลา, วีรเวทย์ อุทโธ, ฤทธิรงค์ พฤฑฒิกุล, เรวัติ ชัยราช, กฤตยา อุทโธ

146-156

การพัฒนาอิเล็กโตรเคมิคัลเซนเซอร์โดยใช้ฮีมินปรับปรุงบนขั้วไฟฟ้าพิมพ์สกรีนคาร์บอนเพื่อตรวจวัดอาร์ทีมิซินิน

จุฬาลักษณ์ ดำพะธิก, ควต คัลเชอร์, จอร์ช เรเบอร์, แอสตริด ออตเนอร์, อัญชลี สำเภา

171-180