การเปรียบเทียบคุณสมบัติการกักเก็บความร้อนของวัสดุเปลี่ยนสถานะระหว่างกรดสเตียริกกับพาราฟินและกรดสเตียริกกับกรดอะซีติก

Main Article Content

วิรังรอง แสงอรุณเลิศ
ยศวดี หนูทอง
สุวนันท์ กริสดี
จิราภรณ์ ยศธเสน

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติการกักเก็บความร้อนของวัสดุเปลี่ยนสถานะระหว่างกรดสเตียริกผสมกับพาราฟินและกรดสเตียริกผสมกับกรดอะซีติก ปัจจัยที่ทำการศึกษา ได้แก่ ระยะเวลาในการกักเก็บความร้อนของกรดสเตียริกผสมกับพาราฟิน และกรด สเตียริกผสมกับกรดอะซีติกที่อัตราส่วนโดยมวลต่างๆ จากนั้นทดสอบสมบัติทางความร้อนของวัสดุเปลี่ยนสถานะ วิเคราะห์โครงสร้างของวัสดุเปลี่ยนสถานะ และทดสอบความเสถียรภาพของวัสดุเปลี่ยนสถานะ ผลการทดลองพบว่าวัสดุเปลี่ยนสถานะที่เตรียมจากกรดสเตียริกผสมกับพาราฟิน ที่อัตราส่วนโดยมวลเท่ากับ 3:1 มีการคายความร้อนช้าหรือสามารถรักษาอุณหภูมิได้นาน เป็นเวลา 300 นาที โดยมีอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วในช่วง 120 นาทีแรกจนกระทั่งคงที่ที่  46.67 C มีอุณหภูมิการหลอมเหลวเท่ากับ 48.07 C อุณหภูมิการกลายเป็นของแข็งเท่ากับ 53.02 C ความร้อนแฝงของการหลอมเหลวเท่ากับ 187.59 J/g และความร้อนแฝงของการกลายเป็นของแข็งเท่ากับ 189.29 J/g ไม่มีการเกิดพันธะใหม่ในโครงสร้างของกรดสเตียริกผสมกับพาราฟินที่อัตราส่วนโดยมวล 3:1 นอกจากนี้วัสดุเปลี่ยนสถานะที่เตรียมขึ้นยังมีเสถียรภาพทางความร้อนที่ดีอีกด้วย จากผลการทดลองข้างต้น วัสดุเปลี่ยนสถานะระหว่างกรดสเตียริกผสมกับพาราฟินที่อัตราส่วนโดยมวล 3:1 จึงเหมาะสมที่จะนำไปประยุกต์ใช้รักษาความร้อนในเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์และประยุกต์ใช้สำหรับระบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biographies

วิรังรอง แสงอรุณเลิศ, Nakhon Sawan Rajabhat University

Department of Chemistry, Faculty of Science and Technology

ยศวดี หนูทอง, Nakhon Sawan Rajabhat University

Department of Chemistry, Faculty of Science and Technology

สุวนันท์ กริสดี, Nakhon Sawan Rajabhat University

Department of Chemistry, Faculty of Science and Technology

จิราภรณ์ ยศธเสน, Nakhon Sawan Rajabhat University

Department of Chemistry, Faculty of Science and Technology