การศึกษาการใช้ไส้เดือนฝอยก่อโรคแก่แมลงและครามต่อการควบคุม แมลงศัตรูพืชในมะเขือเทศ

Main Article Content

อังคณา เทียนกล่ำ
พรกมล สาฆ้อง
สุรชาติ เทียนกล่ำ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาประสิทธิภาพไส้เดือนฝอยก่อโรคแก่แมลงและครามต่อการควบคุมหนอนเจาะสมอฝ้ายในมะเขือเทศ วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ 6 สิ่งทดลอง 3 บล็อก ประกอบด้วย สิ่งทดลองที่ 1 ไส้เดือนฝอยอัตรา 10 ล้านตัว/น้ำ 10 ลิตร สิ่งทดลองที่ 2 กากครามอัตรา 10 กิโลกรัม/แปลง สิ่งทดลองที่ 3 น้ำหมักครามสีชาอัตรา 100 มิลลิลิตร/ น้ำ 10 ลิตร สิ่งทดลองที่ 4 กากครามอัตรา 10 กิโลกรัม/แปลงและไส้เดือนฝอยอัตรา 10 ล้านตัว/น้ำ 10 มิลลิลิตร สิ่งทดลองที่ 5 น้ำหมักครามสีชาอัตรา 100 มิลลิลิตรและไส้เดือนฝอยอัตรา 10 ล้านตัว/น้ำ 10 มิลลิลิตร และสิ่งทดลองที่ 6 น้ำประปา (ควบคุม) ทำการพ่นสารทดลอง 4 ครั้ง บันทึกชนิด และจำนวนแมลงก่อนและหลังการพ่น ในช่วงระยะการเจริญเติบโต ช่วงการออกดอก ระยะผลอ่อน ระยะผลสุก และการเข้าทำลายผลมะเขือเทศระยะผลอ่อนและผลสุก ณ แปลงปฏิบัติการพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผลการศึกษาพบว่าการใช้ไส้เดือนฝอยและครามสามารถควบคุมแมลงศัตรู ได้แก่ เพลี้ยอ่อน แมลงหวี่ขาว ด้วงหมัดผักได้ ในระยะหลังปลูกลงแปลงถึงระยะติดผลอ่อน หลังการพ่นไส้เดือนฝอยร่วมกับน้ำหมักคราม สีชาครั้งที่ 4 มีหนอนเจาะสมอฝ้ายต่ำที่สุดเท่ากับ 0.33 ตัว/แปลง รองลงมาคือไส้เดือนฝอยร่วมกับกากครามเฉลี่ยเท่ากับ 0.66 ตัว/แปลงแตกต่างกันกับไส้เดือนฝอย และน้ำประปา (p<0.05)

Article Details

บท
บทความวิจัย