การปรับปรุงระบบบริหารจัดการคลังสินค้าเพื่อกำหนดตำแหน่งในการจัดเก็บสินค้า : กรณีศึกษาศูนย์กระจายสินค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Main Article Content

อัจจิมา เชิดชม
ปณิธาน พีรพัฒนา

บทคัดย่อ

การจัดเก็บและหยิบสินค้าเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดในคลังสินค้า โดยเฉพาะกระบวนการหยิบสินค้าเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการจัดการคลังสินค้ามากที่สุดถึง 55%  งานวิจัยนี้ได้นำเสนอวิธีการกำหนดตำแหน่งในการจัดเก็บสินค้าและหยิบสินค้าในระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (WMS) ของบริษัทกรณีศึกษา เพื่อลดระยะทางในการจัดเก็บและหยิบสินค้าลง รวมถึงการเพิ่มอรรถประโยชน์พื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า โดยการประยุกต์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ร่วมกับโปรแกรม Lingo optimization  ในการหาตำแหน่งการวางสินค้าที่เหมาะสมตามนโยบายการจัดเก็บสินค้า  แบบกำหนดตำแหน่ง และแบบสุ่ม  ภายใต้สมมติฐานปริมาณความต้องการคงที่และไม่คงที่ ผลการวิจัย พบว่าระยะทางการเคลื่อนที่รวมและอรรถประโยชน์การใช้พื้นที่ในการจัดเก็บทั้ง 2 แบบภายใต้ปริมาณความต้องการคงที่มีค่าใกล้เคียงกัน ขณะที่ปริมาณความต้องการไม่คงที่มีผลแตกต่างกันชัดเจนในกรณีการจัดเก็บแบบสุ่มสามารถลดระยะทางรวมจากเดิมได้ 10% และสามารถเพิ่มอรรถประโยชน์ของพื้นที่ถึง 23%  ดั้งนั้นภายใต้ปริมาณความต้องการไม่คงที่การจัดเก็บแบบสุ่มมีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับระบบ WMS และสามารถลดค่าใช้จ่ายรวมในการจัดการคลังสินค้าจากแบบปัจจุบันได้มากที่สุดได้ถึง  276,000 บาทต่อเดือน

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

[1] Klomjit, P. 2013. Logistics Management. Logistics-Supply Chain: Introduction to Design and Management. (in Thai)
[2] Kasikornresearch.2017.E-Commerce Logistic.https://www.kasikornbank.com/th/business/.../E-Commerce_Logistic.pdf. Accessed 01 August 2018. (in Thai)
[3] Karasek, J. 2013. An Overview of Warehouse Optimization. International Journal of Advances in Telecommunications Electrotechnics Signals and Systems. https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.665.2431&rep=rep1&type=pdf. Accessed 01 July 2018.
[4] Bottani, E. and et al. 2012. Optimisation of storage allocation in order picking operations through a genetic algorithm. International Journal of Logistics Research and Applications15(2):127-146.
[5] Bartholdi, J.J. and Hackman, S.T. 2017. Warehouse Operation. Warehouse& DistributionScience. https://www.warehouse-science.com/book/editions/wh-sci-0.98.pdf. Accessed 01 January 2018.
[6] Manzini, R. 2012. Storage System and Policies. Warehousing in the Global Supply Chain. https://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/9781447122739-c2.pdf?SGWID=0-0-45-1269249-p174196989. Accessed 01 January 2018.
[7] Heragu, S S. and et al. 2005. Mathematical model for warehouse design and product allocation. International Journal of Production Research 43(2): 327-338.
[8] Accorsi, R., Manzini, R., and Bortolini, M.. 2012. A hierarchical procedure for storage allocation and assignment within an order-picking system: A case study. International Journal of Logistics Research and Applications: A Leading Journal of Supply Chain Management 15(6): 351-364.
[9] Guerriero, F. and et al. 2013. Mathematical model for Multi-Levels Product Allocation Problem in a warehouse with compatibility constraints. Applied Mathematical Modelling 37(6): 4385-4398.
[10] Kamonsook, C. 2011. Development of Mathematical Model to Identify the Appropriate Storage Location of Finished Goods in the Warehouse of a Glass Manufacturer. Master of Science Logistics Management, King Mongkut's University of Technology Thonburi. (in Thai)
[11] Palapan, S. 2011. Improvement of Storage Layout for Operational Efficiency in Goods Receiving and Goods Shipping Process. Master of Engineering Program In Engineering Management, Kasetsart University. (in Thai)
[12] Srikan, M. 2013. Efficiency Improvement of Location Assignment of Products in a Warehouse. WMS Journal of Management 2(3): 8-20. (in Thai)
[13] Jienwatcharamongkol, W. 2015. Planning in Advance for determine appropriate location for product in the warehouse. Kasetsart Engineering Journal 28(94): 73-86. (in Thai)
[14] Soleimaninanadegany, A., Hassan, A. and Galankashi, M.R. 2017. Product allocation of warehousing and cross docking: a genetic algorithm approach. International Journal Services and Operations Management 27(2): 239-261.
[15] Ozturkoglu, O. 2018. A bi‐objective mathematical model for product allocation in block stacking warehouses. International transactions in operational research. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/itor.12506. Accessed 01 May 2018.
[16] Tompkins, J.A. and et al. 2003. Facility Planning, New York, John Willey & Sons, Inc.
[17] Srilakornjun, S., Phosila, Y. and Hongthog, C. 2016. A Comparison of the Fuel in the Forklift. In: Proceeding of the 3rd The National Conference & Research Presentation 2016 of Nakhon Ratchasima College,17 June 2016. Nakhon Ratchasima College, Thailand. (in Thai)
[18] Zthapongpakdee, P. 2018. Warehouse business. https://www.krungsri.com/bank/getmedia/24992a3a-ec8e-4e8e-b006-538dddd8a067/IO_Warehouse_2018_TH.aspx. Accessed 03 August 2018. (in Thai)