ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของมะเขือพวง : ทบทวนบทความทางวิชาการ

Main Article Content

ปิยานี รัตนชำนอง

บทคัดย่อ

                มะเขือพวง (Solanum torvum Swartz) เป็นพืชที่ใช้เป็นอาหารในแถบประเทศเอเชีย มีบันทึกว่าเป็นยาแผนโบราณในตำราอายุรเวทในประเทศจีน สารพฤกษเคมีที่พบในผลส่วนเหนือดินและรากมะเขือพวงประกอบด้วยสารประกอบฟีนอลิก ฟราโวนอยด์ แอนทราควิโนน แทนนิน ไตรเทอร์ปีน เช่น สาร torvanol A สาร methyl caffeate สาร torvosides สาร trovonins สารsolanolactosides มีการศึกษาสารประกอบที่แยกได้จากมะเขือพวงในการต้านอนุมูลอิสระ ต้านแบคทีเรีย ต้านเชื้อรา ต้านไวรัส
ต้านการอักเสบ ระงับปวด ลดไขมัน ลดความดันเลือด ลดเบาหวาน ปกป้องตับและสมอง ซึ่งการศึกษาวิจัยก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่ได้ศึกษาในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง มีการศึกษาทางคลินิกค่อนข้างน้อย บทความนี้จึงได้ทบทวนข้อมูลทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการนำไปประยุกต์ใช้การแพทย์ทางเลือกและใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาเป็นยาในอนาคต

Article Details

บท
บทความวิชาการ