การประมาณค่าความหนาแน่นของแตงโมจากการวิเคราะห์ภาพสองมิติเพื่อกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์

Main Article Content

ชูจิต สาระภาค

บทคัดย่อ

การประมาณค่าความหนาแน่นของแตงโมจากหลักการเชิงเรขาคณิตโดยการถ่ายภาพแตงโมที่อยู่ในภาชนะบรรจุน้ำ           การประมาณค่าความหนาแน่นดังกล่าวไม่จำเป็นต้องวัดค่าความยาว ความกว้างและความสูงของผลแตงโม โดยแตงโมดังกล่าวจะถูกสมมติให้มีรูปร่างเป็นทรงกลม ผลจากทฤษฏีในการประมาณค่าจะสามารถนำใช้เปรียบเทียบกับค่าจากการทดลองในห้องปฏิบัติการได้

Article Details

บท
บทความวิจัย