การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการหาพื้นที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาเป็น พื้นที่สีเขียวนันทนาการในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Main Article Content

ปุณยนุช รุธิรโก
ชนิษฎา ชูสุข

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการหาพื้นที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่สีเขียวนันทนาการในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ และเทศบาลเมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  โดยการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System ; GIS) ร่วมกับกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytical Hierarchy Process ; AHP) มีปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์  ได้แก่ ความหนาแน่นประชากร การเข้าถึงจากถนนสายหลัก พื้นที่ว่างที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ ระยะกันชนจากพื้นที่สีเขียวนันทนาการที่มีอยู่ และอุณหภูมิพื้นผิว  จากผลการวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมที่วิเคราะห์จากระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ พบว่าพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูง มีพื้นที่ 234,094 ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 37.62  รองลงมามีความเหมาะสมปานกลาง มีพื้นที่ 142,792 ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 22.95   และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมน้อย มีพื้นที่ 245,318 ตารางเมตร  หรือคิดเป็นร้อยละ 39.43  ตามลำดับ

Article Details

บท
บทความวิจัย