การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สนับสนุนงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองกาญจนบุร

Main Article Content

มาลินี คำเครือ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สนับสนุนงานท้องถิ่นของเทศบาล
เมืองกาญจนบุรี (2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพแอปพลิเคชัน และ (3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน ผู้วิจัยพัฒนา
แอปพลิเคชันด้วยการเขียนโปรแกรมภาษา PHP และ JavaScript ใช้ MySQL บริหารจัดการฐานข้อมูล แอปพลิเคชันรองรับ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ Play Store ชื่อ“KanchanaburiSmartCity” ซึ่งแอปพลิเคชัน
ได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน และการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน จ านวน 30 ท่าน จากแบบสอบถาม
ผลการวิจัย พบว่า แอปพลิเคชัน “KanchanaburiSmartCity” สามารถรองรับข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ บริการแจ้ง
ทุกข์ เรื่องร้องเรียนของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี รวมถึงแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว และเบอร์โทรฉุกเฉิน ผ่านแอพลิเคชันบนอุปกรณ์
โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ส าหรับระบบบริหารจัดการข้อมูล สามารถเรียกดู, เพิ่ม, ลบ, แก้ไข และปรับปรุง ข้อมูลข่าวสาร
การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการร้องเรียน ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยวได้ มีการเชื่อมข้อมูลระหว่างระบบฐานข้อมูลเซิฟเวอร์กับแอพลิเคชันผ่าน
ระบบเครือข่าย โดยสามารถใช้บริการการแจ้งเสีย/แจ้งซ่อมต่าง ๆ ผ่านเมนู “แจ้งเสีย/ แจ้งซ่อม” การประเมินประสิทธิภาพของแอป
พลิเคชัน โดยรวมอยู่ในระดับ “มาก” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ส าหรับความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน พบว่า โดยรวมทุกด้านอยู่ ใน
ระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83

Article Details

บท
บทความวิจัย