เครื่องแลกเหรียญสิบบาทกับระบบแจ้งเตือน

Main Article Content

Witoon Prommee

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องแลกเหรียญสิบบาทอัตโนมัติและระบบแจ้งเตือน สามารถใช้กับธนบัตรไทยชนิดยี่สิบบาท ห้าสิบบาท และ หนึ่งร้อยบาท บรรจุเหรียญสิบบาท ได้จำนวน 1,400 เหรียญ โดยมีฟังก์ชันการใช้งาน
คือเซนเซอร์ วัดความยาวของชนิดของธนบัตร ใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560 สามารถควบคุมคำสั่งการทำงาน และแสดงสถานะการทำงานทางจอ LCD และคณะวิจัยเพิ่มความสามารถการแจ้งเตือนสถานะเหรียญหมด และ สถานะแจ้งเตือนขโมยเป็นบริการข้อความสั้น โดยใช้ฟังก์ชันการ์ด SIM800L ช่วยส่งเสริมเพิ่มยอดขายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ประกอบธุรกิจตู้หยอดเหรียญที่ต้องการความปลอดภัยและบริการเตือนข้อความสั้นในกรณีเหรียญหมดและกรณีการป้องกันขโมย

Article Details

บท
บทความวิจัย