เผยแพร่แล้ว: 2019-12-12

แบคเทอริโอเฟจ: ชีววิทยาและการประยุกต์ใช้

ปาริชาติ พุ่มขจร, พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ

1-13

การประยุกต์ใช้โรงเรือนปลูกพืชสำหรับอบแห้งกล้วยด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

พิมพ์พรรณ ปรืองาม, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, วัชรพล ชยประเสริฐ

25-33

สมบัติเชิงกลของวัสดุผสมเถ้าลอย/ยางคอมปาวด์ที่ประยุกต์ใช้สำหรับยางรถอุตสาหกรรม

อัตโยธิน อามาตย์, สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ, พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์

62-73

ถ่านแกลบและถ่านแกลบที่ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพด ที่ปลูกในดินทรายและดินลูกรัง

สมชาย บุตรนันท์, จนิสตา ดวงภักดี, เอกชัย ชั้นน้อย, พิจิกา ทิมสุกใส, บรรยง ทุมแสน, ปัทมา วิตยากร

104-116