การคัดแยกแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวจากดินบริเวณรอบรากต้นบานไม่รู้โรยป่า (Gomphrena celosioides Mart.)

Main Article Content

วราภรณ์ สุทธิสา
บุษยา วาปี

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดแยกหาแบคทีเรียที่มีคุณสมบัติส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชจากดินบริเวณรอบรากต้นบานไม่รู้โรยป่า และทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการเป็นแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของกล้าข้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย  โดยแยกแบคทีเรียทั้งหมด 44 ไอโซเลต เป็นแบคทีเรีย แกรมลบ 32 ไอโซเลต แบคทีเรียแกรมบวก 10 ไอโซเลต และ
แอค ติโนแบคทีเรีย 2 ไอโซเลต การทดสอบคุณสมบัติการเป็นแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ประกอบด้วย การตรึงไนโตรเจน การสร้างสารซิเดอร์โรฟอร์ การละลายฟอสเฟต และการสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติก จากนั้นคัดเลือกมา 8 ไอโซเลต
คือ GCWR 8, GCSR 12, GCSR  15, GCMR 18, GCSR  33, GCSR  38, GCMR 43 และ GCMR 44 เพื่อศึกษาคุณสมบัติการครอบครองบริเวณรากและการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าว พบว่าการแช่เมล็ดข้าวในเซลล์แขวนลอยของไอโซเลต GCSR  33 ก่อนปลูก มีอัตราการงอกสูงสุดถึงร้อยละ 66.67  การแยกเชื้อจากบริเวณผิวรากพืชหลังจากเพาะเมล็ด 7 วัน พบว่าสามารถตรวจสอบปริมาณเชื้อไอโซเลต GCMR 43 ได้มากที่สุดคือ 9.9×109  cfu ต่อน้ำหนักราก 1 กรัม ส่วนการแยกเชื้อจากดินบริเวณรอบรากพืชพบว่าทุกไอโซเลตมีปริมาณเชื้อเพิ่มขึ้น การวัดความยาวรากและลำต้น พบว่าไอโซเลต GCSR 33 มีความยาวรากมากที่สุดเท่ากับ
4.44 เซนติเมตร แต่ไอโซเลตที่มีความยาวลำต้นสูงสุดคือ GCMR  43 มีความยาวลำต้นสูงถึง 3.41 เซนติเมตร อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้เชื้อที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชต่อไป

Article Details

บท
บทความวิจัย