ผลกระทบสุขภาพจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรชาวนา บ้านเตย ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

สุภาณี จันทร์ศิริ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสังค์เพื่อศึกษา ผลกระทบสุขภาพจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรชาวนาบ้านเตย ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 143 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง  ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างทำนาโดยเกษตรกรทำนาใช้สารป้องกันและกำจัดวัชพืชมากที่สุดร้อยละ 93.00 รองลงมาคือใช้สารป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชใช้ ร้อยละ 74.10  และ ใช้สารป้องกันและกำจัดโรคพืช ร้อยละ 53.80 ตามลำดับ  กลุ่มตัวอย่างใช้สารเคมีกลุ่ม Neonicotinoid  มากที่สุด ร้อยละ 76.42 รองลงมาคือสารเคมีกลุ่ม Ethylenebisdithiocarbamates ร้อยละ 64.94 และสารเคมีกลุ่มGlyphosate ร้อยละ 57.14   โดยปริมาณที่เกษตรกรชาวนาใช้ จะใช้ในปริมาณที่ฉลากกำหนด ร้อยละ 93.7  เกษตรกรมีอาการผิดปกติจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 48.95 ซึ่งพบมากที่สุดในระบบดวงตา ได้แก่ ระคายเคืองตา ร้อยละ 54.29 รองลงมาคืออาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ เจ็บคอหรือคอแห้ง ร้อยละ 41.43 และระคายเคืองจมูก ร้อยละ 40.00   และกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ระดับดี(ร้อยละ 95.10) พฤติกรรมที่ดีมากที่สุดคือการไม่สูบบุหรี่ในระหว่างการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและการไม่กินอาหารหรือดื่มน้ำขณะฉีดพ่นสารเคมีกำจักศัตรูพืช(ร้อยละ 100.00)  รองลงมาคือ การอาบน้ำทันทีหลังจากฉีดพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืช(87.40) และการจัดเก็บสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในที่เก็บแยกเฉพาะ(ร้อยละ86.00) ตามลำดับ  แต่พบว่า มีพฤติกรรมที่ควรปรับปรุง ในเรื่องการผสมสารเคมีกำจัดศัตรูพืช มากกว่า 2 ชนิดขึ้นไปในการฉีดพ่นแต่ละครั้ง ซึ่งอาจจะส่งผลทางด้านเพิ่มความเป็นอันตรายทางสารเคมี  ด้วยเหตุนี้บุคลากรสาธารณสุข ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรส่งเสริมให้มีการอบรมให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับการผสมสารเคมีกำจัดศัตรูพืชมากกว่า 2 ชนิดขึ้นไป ให้ถูกวิธี  รวมถึงอบรมเกษตรกรเกี่ยวกับการให้ความรู้ด้านความเป็นอันตรายและผลกระทบสุขภาพจากการใช้สารเคมีแบบผิดวิธี เพื่อลดผลกระทบสุขภาพอันเกิดจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรชาวนา

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

สุภาณี จันทร์ศิริ, วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

อาจารย์ กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม