การค้นหากฎความสัมพันธ์ด้วยการนับความถี่ของเส้นเชื่อมกราฟแบบเพิ่มเติมได้และสร้างกฎความสัมพันธ์แบบพลวัตสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Main Article Content

ประมูล สุขสกาวผ่อง
พยุง มีสัจ

บทคัดย่อ

การหากฎความสัมพันธ์ เป็นกระบวนหนึ่งในเรื่องการทำเหมืองข้อมูลที่ค้นหาความสัมพันธ์ ระหว่างรายการสินค้าที่มักจะปรากฏด้วยกันบ่อยในรายการซื้อขายสินค้า สามารถนำไปเพิ่มยอดขาย ด้วยการทำโปรโมชั่นกับรายการสินค้าที่มักจะซื้อด้วยกันบ่อย แต่ร้านค้าปัจจุบันเป็นร้านค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น สิ้นค้ามีจำนวนมาก การเพิ่มสินค้าใหม่และสินค้าหมดสต็อก เกิดขึ้นบ่อยมาก ทำให้การค้นหากฎความสัมพันธ์แบบเดิมไม่เหมาะกับข้อมูล ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแบบนี้ ผู้วิจัยจึงได้นำเสนอขั้นตอนวิธีใหม่ เรียกว่า (iARMFEG : incremental Association Rule Mining with Frequency Edge Graph) ในขั้นตอนการนับความถี่จะใช้กราฟถ่วงน้ำหนักในลักษณะที่นับเพิ่มขึ้นได้ การค้นหากฎความสัมพันธ์จากกราฟถ่วงน้ำหนักนี้ สามารถทำซ้ำได้โดยไม่ต้องเริ่มขั้นตอนการนับความถี่ใหม่ และยังค้าหาค้นหากฎความสัมพันธ์ได้จากทุกรายการสินค้าหรือระบุเจาะจงรายการสินค้าที่สนใจได้ สามารถแก้ปัญหาการค้นหาสินค้าที่มีรายการความถี่น้อยได้ การสร้างกราฟได้จากการอ่านข้อมูลจากฐานข้อมูลเพียงหนึ่งรอบเดียวในขณะที่ FP-Growth ต้องอ่านข้อมูลสองรอบ  และพบว่าวิธีการที่นำเสนอใช้เวลาในการประมวลผลเร็วกว่าวิธี Apriori ถึง 95 เปอร์เซ็นต์

Article Details

บท
บทความวิชาการ