การพัฒนาเกมสามมิติจำลองการขับรถจักรยานยนต์ ด้วยเทคนิคแอสเซสสปอร์ตไบต์โปรคิต ณ ม.อุบล

Main Article Content

Piyanan Panakarn

บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาเกม 3 มิติ เพื่อจำลองสภาพการจราจรบนเส้นทาง ประตูหนึ่ง ประตูสอง และประตูสาม ไปยังคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์พัฒนาด้วยโปรแกรมยูนิตี้ และเป้าหมายในการพัฒนาเกมนี้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริง และฝึกไหวพริบการหลบหลีกสิ่งกีดขวางของผู้เล่นในการแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ โดยนำเสนอในรูปแบบสามมิติ แนว simulation โดยตัวรถเป็นรถมอเตอร์ไซค์ ที่มีความสมจริงในการขับขี่ สามารถเพิ่ม ลดความเร็วได้ มีความยืดหยุ่นสามารถใช้งานได้ตามฟังก์ชันต่าง ๆ ที่กำหนดไว้เป็นอย่างดี ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 30 คน มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.13 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

[1] ประวัติความเป็นมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [อินเตอร์เน็ต]. 2560. [เข้าถึงเมื่อ 20 ก.ย. 2560]
เข้าถึงได้จาก: http:// http://www.ubu.ac.th/new2018/about01.php
[2] สุภัทธา สุขชู. ตลาดเกม เรื่องเล่นที่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ[อินเตอร์เน็ต].2554.[เข้าถึงเมื่อ 18 ก.ย. 2559]
เข้าถึงได้จาก: http://info.gotomanager.com/news/printnews.aspx?id=91957
[3] Roman. 3 มิติคืออะไร[อินเตอร์เน็ต].2559.[เข้าถึงเมื่อ 18 ก.ย. 2559] เข้าถึงได้จาก:
http://www.lcdtvthailand.com/topic_detail.php?id=5
[4] วิกิพีเดีย.เกม[อินเตอร์เน็ต].2551.[เข้าถึงเมื่อ 22 ก.ย. 2559] เข้าถึงได้จาก : https://th.wikipedia.org/wiki/เกม
[5] Google Sites.Simulation Game [อินเตอร์เน็ต].2557.
[เข้าถึงเมื่อ 22 ก.ย. 2559] https://sites.google.com/site/12345987aadddd/home/game-type/simulation-game
[6] MRO. กำเนิดเกมอิเล็กทรอนิกส์ [อินเตอร์เน็ต].2555.[เข้าถึงเมื่อ 19 ก.ย. 2559] เข้าถึงได้จาก: http://www.compgamer.com/home/221470/
[7] Thai Unity3D. ทำความรู้จักกับ Unity[อินเตอร์เน็ต].2557.[เข้าถึงเมื่อ 19 ก.ย. 2559] เข้าถึงได้ จาก: https://www.unity3d.in.th/unity-intro
[8] สุวัฒนา พรหมสุวรรณ์.มารู้จัก ประเภทและชนิดของเกม [อินเตอร์เน็ต].2557.[เข้าถึงเมื่อ 22 ก.ย. 2559] http://guru.sanook.com/27010/
[9] วิจิตร สายโสภา และ วุตธินันต์ ซาผู. (2558) ขับรถท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเสมือนจริงบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์. ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558
[10] bcman. Sportbike PRO kit[อินเตอร์เน็ต].2556.[เข้าถึงเมื่อ 19 ก.ย. 2559] เข้าถึงได้จาก:
https://forum.unity3d.com/threads/released-sportbike-pro-kit-motorcycle-physics.354738/
[11] ภรณี ณ นคร และ ศรัญญา คณา. (2551) เกมจำลองรูปแบบชีวิตของสังคมไทยในสมัยก่อน. ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558
[12] จาตุรณต์ ภาวศิลป์ และคณะ (2557).เกมการควบคุมผ่านทางการเคลื่อนไหวทางร่างกาย.ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558
[13] นทีธร ชาติบัวหลวง และ ทศพร งามเถื่อน (2558).เกมจำลองสภาพแวดล้อมตึกวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558
[14] เกณฑ์การแปลความหมาย [ออนไลน์], http://www.thaiall.com/blog/tag/likert/, เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559.
เข้าถึงได้จาก: http://bps.in.th/kruoil/en/photoshop-cc/photoshop-cc.