เผยแพร่แล้ว: 2020-04-30

ออกแบบอุโมงค์ลมระบบเปิดชนิดความเร็วลมต่ำเพื่อวัดแรงยกที่กระทำกับปีกเครื่องบินจำลอง

อนุรุทธ ด้วงทอง, แสงกฤช กลั่นบุศย์, ปณกมล ทองหล่อ, วิไลรัตน์ กลั่นบุศย์

102-116

การปรับปรุงคุณภาพของภาพจากการขยายด้วยเทคนิค IBE-T

อัฐพร กิ่งบู, ปฏิมากร จริยฐิติพงศ์

148-156