การปรับปรุงคุณภาพของภาพจากการขยายด้วยเทคนิค IBE-T

Main Article Content

อัฐพร กิ่งบู
ปฏิมากร จริยฐิติพงศ์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เสนอเทคนิคการปรับปรุงคุณภาพของภาพที่ได้จากการขยายภาพ โดยการปรับค่าประสิทธิ์ให้กับพิกเซลใหม่ที่ได้จากประมาณค่า หรือทำนายค่าจากพิกเซลรอบข้าง ทำให้ภาพที่ได้จากการขยายมีความละเอียดและความคมชัดเพิ่มมากขึ้น ลดปัญหารอยหยักของภาพที่ได้จากการขยายภาพ เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพของภาพจากการขยายของงานวิจัยนี้ มีการพัฒนามาจากพื้นฐานของเทคนิค Bicubic ซึ่งเป็นวิธีการสำหรับประมาณค่าให้แก่พิกเซลใหม่ที่ได้รับความนิยมและนำมาใช้แก้ปัญหาในการเพิ่มความละเอียดของภาพได้เป็นอย่างดี และประเมินประสิทธิภาพของเทคนิค โดยใช้วิธีการหาค่า PSNR และ SSIM เปรียบเทียบผลการทดลองกับเทคนิค อื่นที่ใช้ในการทดลอง จากผลการทดลองการปรับปรุงคุณภาพของภาพจากการขยายของเทคนิคงานวิจัย มีค่า PSNR และ SSIM ที่มีค่าสูงกว่าเทคนิคอื่นในทุก ๆ ภาพที่ใช้ในการทดลอง และมีความสามารถในการแก้ปัญหารอยหยักจากภาพที่ขยายได้ดี แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของเทคนิคงานวิจัย ในการปรับปรุงคุณภาพของภาพด้วยวิธีการประมาณค่าให้แก่ภาพที่ต้องการขยายได้เป็นอย่าง
มีประสิทธิภาพ

Article Details

บท
บทความวิจัย