การแก้ปัญหาแรงดันตกชั่วขณะด้วยวิธีชดเชยกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟด้วยเอสวีซี

Main Article Content

บุญยัง สิงห์เจริญ
สันติ สาแก้ว

บทคัดย่อ

การขาดเสถียรภาพของแรงดันไฟฟ้าส่วนใหญ่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระดับแรงดันไฟฟ้าชั่วขณะ ซึ่งสาเหตุเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโหลดแบบทันทีทันใด การแก้ปัญหาโดยใช้อุปกรณ์พาสซีฟนั้นจะไม่สามารถตอบสนองได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน บทความนี้เป็นการนำเสนอรูปแบบในการแก้ปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกชั่วขณะด้วยวิธีการชดเชยกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟแบบสถิต (Static Var Compensator; SVC) โดยใช้วิธีการจำลองการทำงานเปรียบเทียบระหว่างระบบไฟฟ้าที่ไม่มีและมีการชดเชยกำลังไฟฟ้าด้วยเอสวีซี ส่วนการทดสอบจริงทำการสร้างชุดสาธิตการชดเชยกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟแบบสถิต เป็นกรณีศึกษาเพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการชดเชยที่นำเสนอ ทดสอบโดยการต่อโหลดเข้าในระบบไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อโหลด ผลจากการทดสอบพบว่าระบบที่ไม่มีการชดเชยกำลังไฟฟ้าจะทำให้แรงดันไฟฟ้าตกทันที ณ จุดเชื่อมต่อเมื่อมีการต่อโหลดเข้าในระบบไฟฟ้า แต่เมื่อเพิ่มเอสวีซีเข้าไปในระบบไฟฟ้าเดียวกันนี้ทำให้แรงดันไฟฟ้าตกดังกล่าวถูกยกระดับแรงดันให้คงที่ด้วยความรวดเร็ว สามารถแก้ปัญหาแรงดันตกชั่วขณะและยังเพิ่มเสถียรภาพของแรงดันไฟฟ้า จึงเป็นการยืนยันในทางปฏิบัติว่ารูปแบบที่นำเสนอสามารถนำไปใช้ได้จริงเป็นข้อมูลชี้นำในการออกแบบสร้างการชดเชยกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟด้วยเอสวีซีจริง

Article Details

บท
บทความวิจัย