การพัฒนาการย้อมสีดำเส้นไหมจากผลมะเกลือโดยการปรับปรุงพื้นผิวเส้นไหมด้วยพอลิเอทิลีนอิมีน

Main Article Content

กนกวรรณ ยันตะบุศย์
เกริกพล จ่าสมศรี

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ได้ศึกษากระบวนการย้อมสีดำเส้นไหม จากผลมะเกลือตามภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ และ พัฒนากระบวนการย้อมสีดำเส้นไหม โดยวิธีการปรับปรุงเส้นไหมด้วยพอลิเอทิลีนอิมีน (PEI) ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ศึกษา 1) ระยะเวลา
ที่เหมาะสมสำหรับการดูดซับ PEI บนเส้นไหมเลือกกำหนดเวลา 3 6 12 และ 24 ชั่วโมง ที่ความเข้มข้นของ PEI เท่ากับ 1.0g/l  
2) ศึกษาการทดสอบความคงทนของสีต่อเหงื่อ และ 3) ศึกษาผลของการตกสีของเส้นไหม ผลการวิจัยพบว่า เวลาที่เหมาะสมสำหรับการดูดซับ PEI บนเส้นไหม คือ 12 ชั่วโมง ร้อยละการดูดซับ เท่ากับ 69.62 ± 8.6 เมื่อนำเส้นไหมที่ผ่านการปรับปรุงพื้นผิวมาย้อม
สีจะได้เฉดสีเทาถึงดำย้อมซ้ำเพียง 4 ครั้ง เส้นไหมมีความคงทนต่อเหงื่อในระดับคุณภาพดีมาก (4-5) และการตกสีของเส้นไหมในระดับต่ำ จุดเด่นของงานวิจัยนี้คือ สามารถลดระยะเวลาการย้อมเส้นไหมสีดำจากผลมะเกลือให้มีระยะเวลาน้อยลง

Article Details

บท
บทความวิจัย